Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sciency ouertreden, vnde dus geuen sie oick oirsaick to sundighen. Jtem sie storen onse conseiency, als wy gedencken, dat sie ouertreden zjjnt, vnde menen, dat Godes hoichste geboden sijnt gebroken. Dese gemelde schaden mucgen openbair van allen gotfruchtigen herten ghemerckt werden. De hillige gheest, hefft vorhin gesien, dat sulcke insettungen, durch bisschoppen, vnde bysonder durch den romschen paus sollen komen, mit so grote schaden. Dairom hefft hy den Christen so scerp beuolen, dat sie na der apostelen doot, van ghenen bisschoppen off pastoren, meer off ander artikel, sollen annemen, dan van den apostelen zijnt gepredict. Ynde dat sie die apostolische artikelen allene sollen bewaren, bis an den lesten dach. Dit mercket in dese klare schriffturen. Off een engel van den hemel v anders predickte, dan wy v gepredickt hebben, de zy verflueket. galat. 1. Staet in dese fryheit, vnde laet v nyt eigen ') maken, galat. 5. Willet gene menschonknechten werden. 1 . corintli. 7. Men sal gene inensehen leer annemen, al fo. c.xxxv'. waren die menschen mit hillicheyt den engelen // ghelick. colloss . 2. De duuel stelt sich in menscenleer, als een schoin engel. 2 . corinth . 11. Dese schrifftuircn begrypen tweerley beueel. Ten ersten wurt allen bisschoppen vnde pastoren beuolen, nyt anders to leren, dan die apostelen gheleret hebben. Ten anderden wurt den leken scherp beuolen, dat sie sulcke pastoren nyt folgen sullen, die anders leren. Dit meent oick Christus op allen orten, dair hy ons gebydet, dat wy ons wachten sullen, voir falsche propheten, math . 7 . 16 . 24. &c. De hillige geest sprickt openbair, dat men die Christenheit, in folghenden tyden nyt sal beladen mit meer artikelen, dan do tegenwoirdieh l) van den apostelen, in allen landen gepredict wurden. actorum . 15. Nu is dit certein, dat die apostelen, dese folgende artikelen, nyt ghepredickt hebben. 1 Dat die priesters geen echte frouwen hebben moeten. 2 Dat die leken, den gesegcnden kelck nyt drincken sullen. 3 Dat men gheen fleis moet eten op etlicke daghen. 4 Dat etlicke sielen int pausselicke feghefuyr sijnen, dair sie mit missen, aflaet, vnde ander middelen, muegen vyt verlosset werden. 5 Dat die gelouigen nyt salich muegen sijn durch Christus lyden, sonder sulcken miswerck op den fo. c.xxxvi'. altair, als int pausdom geschiet. 6 Dat een mis-//broit mit vijff woirden wurt verandert in fleis vnde bloit, vnde in de gantze gotheit. 7 Dat men misbroit sal eren vnde anbidden, vur den leuendigen Gott, mit omdragen, opheuen vnd opsluyten. 8 Dat die apostelen vnd ander hilligen, na den doot hertenkenners werden, als Gott. Jtem beschermers ouer sielen, lichamen, landen, steden,

1) Zie blz. 237.

2) D o t e g e n w o i r d i c h, d. w. z. toentertijd.

Sluiten