Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

discipulen, Stephanus, Jacobus off baptisten botten, tot dit gebruick,

ghesocht off opgegrauen hebben. Dat die dode gebeenten weder op ghegrauen, vnde in den tempelen gebracht zijnen, is der Christenheit seer schadelick geworden. Ynde dit is angefanghen onder den ersten Christen keyser, gênant Constantinus magnus anno omtrynt.

ccc . xxx . vnde folgents seer gemeen geworden. Guede keysers vnd bisschoppen sijnt hier in mit guede menung bedrogen. Dat rechte hillichdom van den hilligen, sijnt die guede exempelen hores geloues vnde leuens, ons in die bibel bescreuen, item hoir boecken.

Paulus dode botten sijnen ons nyt nut, mer Paulus epistolen sijnen ons seer nut. Tiet wer seer to wunschen, dat gener hilligen gebeenten weren gefonden, vnde als Moses licham onbekant gebleuen, wy sollen onghetwyuelt viel weiniger affgoderien hebben. Doch is nu gantz ongewis, of noch in dese tjjt ergent botten van apostelen vnde inartyren to vynden synen, want die papen hebben in dese saick sonder end gelogen, // vnde jderman bedrogen. Het is seer fo. c.lxv geloiflick, dat nu viel botten van dyuen, moirderen vnde ander menschen, vur botten van apostelen off ander hilligen, mennichmal geeret werden, ja oick to besorgen, dat die botten van onredelicken beesten, nu op viel plaitzen, sulcke eer hebben. Oick ist muegelick, dat viel holtz van galghen off ander bomen ghesneden, vur holt van Jesus cruys, zy ge rekent. Twe off drie steden twisten om enes hilligen hoifft, vnde jdere part meent dat hoifft to hebben, des geljjckes om armen vnde benen. Wurden alle litmaten by den anderen gedragen, die onder enes hilligen naem, op verscheyden plaitzen gheeret werden, men sol befynden dat sulcke hillighen vijff voeten, seuen handen, twe off drie hoiffden, xx . of. xxx . ribben hebben, vnde dat nu die gantze saick van reliquien off gebeenten ongewis zij, vnde meesten deels gantz gelogen. Mit dese bedrigery hebben die munnicken, pastoren vnde kaspapen, kost vnde kleider gewonnen, vnde alle menschen bestolen. Die guede Vigilantius wolde gene dode gebeenten in den tempelen bewaret off gheeret hebben, om sulcke duuely vor to kommen, tegen desen man hefft Hieronymus seer ongotlick geschreuen, vnde den gront gelacht van viel quaets. //

Chrysostomus sprickt super Hebreos . 11 . dat gener apostelen be- fo. c.lxv'. greffenis off ghebeenten bekant zynt, dan Petrus, Paulus, Joannes vnde Thomas begreffenis.

Van Mirakelen.

GOtt hefft durch die apostelen vnd ander discipulen viel miraculen gedain, dewyl sie in predickdienst op erden leeffden, vnd dit gescieden allene hierom, dat die Jueden vnde Heiden der tijt certein sollen weten, dat Christus leer Gotlick is, vnde dat die apos-

Sluiten