Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onnodi-affgodcnnesten sol die ouericheyt in den gront omwerpen,

vnd den armen die steen geuen, oder an gemeen profyt leggen '). Die predicktempelen sol men reynigcn van allen altaren, groucn bel-//den, vnd allen heidenschen ornamenten, vnde anders eerlick 2) fo.c.lxxj". zyren. Mer onse herten vnd lichamen sol men vor alles mit gueden gcdechten woirden vnde wereken zyren, angemerekt, dat sie die rechte tempelen zynt, dar Got in wil woinen vnd arbeyden. Merckt.

Jn den Christentempelen behoirt /illes to gescheen in gemene bekande spraick, dit gebydet die hillige geest openbar. 1 corinth . 14 . dar geschreuen steet, dat onnutte onredelicke wereken gescheen, vyt geckheit vnd kynsheyt, als men in den tempelen by dat volck onbekande spraick gebruickt, sonder verstendich vytleggen. Jn den ersten . cccccc. of. ccccccc . iaren is alles gehandelt in gemenen lantspraicken, op allen plaitzen, als vyt den doctoren is to mereken.

De keyser Justinianus beual allen bischopen vnd pastoren, dat sie die woirden van doip, nachtmal vnd gebeden, klair vnd verstendelick sollen vytspreken by dat vollick. constit. 123 3). Onse latinschc gewoinheyt heft drie oirsaken, de erste is, dat het latin de modcrspraick was in gantz Jtalien vnd op viel ander plaitzen in den ersten . ccccc . of. cccccc . iaren, folgentz zynen die italianer gantz in ene verduruene spraick gekomen, mer dat latin is in den tempelen gebleuen. Die ander oirsaick is, dat die romsche bischop een heer ouer // anderen bisschoppen is geworden, vnde heft be- fo.c.lxxj'. uolen, dat men alles in latijn sol lesen vnde singen, na sijne Romsche manyr. Aldus is Duytslant, Francrijck vnde ander landen an

dese gewointe gekomen.

Hyr to hefft keyser Carolus magnus viel geholpen, die oick den onnutten Gregorianschen koirsanck in allen tempelen sijnes gebydens heft gedrongen, anno omtrint. cccccccc. Ten derden is oick den duuel seer behaichlic gewesen, dat godes woirt by den menschon sonder verstant also in fremde spraic gemurmuriert worde, op dat sijn missenbedroch des to beter onbekant mucht blyuen, vnde dit is de oirsaik, wairom nu duuel, paus, vnde munnicken dat latijn in hoir tempelen behalden willen, Christus gifft. johann . 3 . ene certeine regel, die misdeder baten dat licht. Psalmen. Den Christen wurt klair beuolen, geestelicke psalmen in moderspraic to singen . ephes . 5. coloss . 3 . jacob . 5 . oick in den tempelen. 1 . corinth .

1) Ten algemeenen nutte aanwenden.

2) Op andere, passende wijze.

3) In de moderne uitgaven van het Corpus iuris civilis komt deze Novella van Justinianus voor als Nov. 137. Het bedoelde wordt gelezen in cap. 6. In de editie der Novellue dooi- Schoell en Kroll, p. 699.

Sluiten