Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

epistol.118. Dat pausselicke getal van feston, siet de Consecrat. dist. 3 . Ca. pronunciandum '). vide etiain statuta Cesarum Tractatu de ferijs in Codice 2). Het wer seer nut dat alle festen, die den gewissen off ongewissen hilligen ten eren ghemaickt zijnen, gantz affgestalt wurden, vnde vyt allo gedechtenis quamen, behaluen die vorgemolden.

Van dat pausselicke wywater.

] vJt water is nyt ghenoemt noch beduyt in die Sehrifftuir des IJ nyuwen testamentz, vnde nyt gebruiekt van apostelen, off van den alden Christen. Dairom ist in sich een onnut menschen ghedicht, van Christo verworpen, math . 15 . off schoin gheen affgodigho menungen dairan hengen. Oick hefft dit water gene gelijkenis mit Most* water . leuitic .11.15. numer .5.8. 19 . want Moses water was nemelick van Got beuolen, vnde was den Jueden ene figuir, dat hoir sielen vnde lichamen mit Messias bloet sollen gewassen vnde gereinicht werden. 1 . joann. 1. hebr . 9. Als sie meer dar in sochten, so maickten sie een afgot dair van. Mer dit pausselicke wywater is ons van blynden menschen gheboden, vnde wurt gobruict mit seer affgodige menunghen. Ten eersten wurt het alle fo. c.lxxiiij" Sonnendage besworen, gegheuen, vnde ontfangen // vur sulcken water, dair mit die vorleden weecksunden affgewassen werden. Hyr ist een affgot, recht tegen Jesus bloet. Ten anderden wurt het gegheuen vnd ontfangen, vur een schermwater tegen den duuel in tokomenden tyden, vnde in de sterffour, als men dat bed besprenget. Hyr ist een grouwelick affgot tegen Gott selues, die alleen den duuel mit sijne tegenwoirdicheit moet van ons dryuen. Oick meent men, dat die beesten mit sulcken water, tegen allerley kranckheit muegen beschermet werden. Jtem der gelijeken phantasien meer. Dit water mocht in sijnen alderbesten gliebruick nyt anders zijn, dan ene vermanung an Christus bloet, wair mit ons alle sunden affghewassen werden, vnd hyr to weer geen besweren van noden. Mer nochtans hebben die bisschoppen geen oirloff, sulcken ghedenckteyken in to setten, want die Christen behoren een benueglien to hebben an 3) die ghenadenteiken, die Christus selues hefft geordeniert vnde beuolen, als doip vnde auontmail zijnen. Die ghewoinheit, dat water in sulcke inenung to besweren, vnde de menschen dair mit to besprengen, is van Heiden vnde Mahometisten ghekomen, die sich mit water menen to reinigen. Die Christen

1) In het Decretum van Gratianus, c. 1. D. 3. de eonseer.; bij Friedberg, P. I, col. 1353.

2) Cod. III. 12. De feriis. In bet Corpus iuris civilis, Vol. II, Codex Iustinianus, ree. P. Krueger, Berl. 1900, p. 127.

3) Tevreden te zijn met.

Sluiten