Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat wi doch sulcke gauen niet ydeliken en gebruycken, maer dattet

woort des Heren in ons vruchtbaer si doer tgheloue ende liefde,

op dat die Here lof, prijs, ende eere solde hebben, de so wonder-

liken ende glorioselicken ende ghenadeliken werct in alle gelouige

herten Daer om seit Paulus: Wi zijn sculdich God te dancken ij. Tessalon. ij.

altijt van v broeders vanden here bemint, dat god v wtuercoren

heft van tbeginsel ') tot salicheyt, doer die heilichmakinge des

geests ende geloofs, tot warachticheyt, tot welcke God v gheroepen

heft doer ons Euangelium, tot een vercriginge der gloriën ons

Heren Jesu Christi. Noch seyt Paulus. Als ghi gehoort hebt dat Ephes. i

Euangelium ws salicheyts, dat woort des waerheyts, inden welcken,

na dat ghi geloeft hebt zijt2) ghetekent doer den .H. Geest des

beloftenissen die welcken is een pant onser erflfenisse, tot een ver-

lossinge des vercregen besittinge, tot lof sijnder gloriën Noch seyt Tessalon. i

Paulus. Wetende broeders van God ghemint v verkiesinge, want

onse Euangelie is tot v geweest, niet allene doer twoort, maerooc

in crachte ende inden hylligen geest ende in veel volheden. In

alle dese redenen worden wi vermaent, dat wi dat Godlike woort

mit grote lust ende liefde sullen ontfangen ende dat wi den Here

ootmoedeliken sullen bidden dat wi dat doch ter herten connen

nemen, ende voer een blide bootschap connen ontfangen al dat ons

doer twoort wert vercondicht ende beloeft. Als Paulus dat woort

Gods predicte, so dancte hi God ende seyde. Wi dancken God i. Tessalon y.

sonder opholden, dat, als ghi van ons ont-//fangen hat dat woort B ir

der prekinge Gods, so hebdi dat ontfangen, niet alst woort der

menschen, mer (alst warachtich is) dat woort Gods, dye welcke

wercket in v, ghi die ghelooft hebt.

Het en is niet genoech dat wi veel van dat woort connen spreken ende die boecken bi ons dragen, maer wi moeten inden ghiest doer dat gheloue des woorts verandert ende vernieut worden in onse leuen Also dat wi ons inden ghiest connen verbliden ghelouende dattet woort des Heren een groot glorioos werc in ons volbracht heft3) door twoort in dat gheloue moeten wy weten als dat ons veel vanden Here ghegeuen is, dat woort werct crachtelic alst in dat geloue ontfangen wert, want als wi noch vianden waren Roman, v so heft Christus ons metten vader versoent. Als wi van God verureemt waren doer twoort dat wi gelouen, sijn wi den Here seer Ephes. ij. na bi gecomen ende zijn geworden wtuercoren kinderen Gods.

Christus seide. Nv sidi reyn om twoort dat ic v geseyt hebbe, Joan. xv.

1) Van den beginne.

2) »Ghi" dient herhaald : nghi zijt," enz.

3) Bij moderne interpunctie zou achter het woord »heft'' een punt komen te staan.

Sluiten