Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In liefde gebruyeken wi God met alle zijn gauen ende met alle dat in God i8 tot onsen wille, want de liefde niet anders en wil dan God wil. Dit en heft die mensce van hem seluen niet, dat hi yet goets doet na // Gods wille, maer want hi die liefde Gods & yr heft ende die liefde wort van Gods giest gedreuen, dat de mensche anders niet en doet dan dat gode belieft die hi altijt in liefde soect, om hem te behagen. Ende also als God altijt een bahagen ')

heeft in hem seluen ende in al dat hi doet. Soe wil hi ooc behagen hebben in al dat inden mensche doer die liefde gheschiet.

God heft doer sijn liefde alle dinck goet ghemaect, so moetet mede al goet sijn dat die mensche in die liefde doet. Die liefde is suyuer ende reyn, ende en can anders genen vrede oft rust soecken, dan alleen in hem, die de liefde seluer is, die zijn herte so vriendelic in sijn liefde heft verblijt. Die liefde wert versaet alleen met God,

ende soect alleen dat God is, want hi doer die liefde God alleen gesocht heft, om hem te vinden, met welcke hi hem inder waerheyt solde mogen verbliden.

Niemant en can rechte liefde in God ghebruycken 2), ten waer dat hi in sinen gront doer dat gheloue eerst kende, hoe lief dat God ons heft ende dat hi hem in die liefde coude verbliden, ende sijn salicheyt daer in kennen, so solde hi in dese kennisse alle gescapen creatueren voer bi gaen als dreck 3), ende kennen Christum alleen voer sijn bliscap glorie ende luste in zijn herte. Die nv liefde van hem wt geeft4), so als doch die liefde niet ydel en can sijn de geeft dat wt wat God die lief hebber der liefden, van die lief hebbende mensche gedaen wil hebben. Paulus seyt. En sijt Rom. xiij. nyeniant yet schuldich dan dat ghi melcanderen lief hebt, want die den anderen lief heft, die heft die Wedt veruult. Het eynde i. Tim. i. des Wets is die liefde van een reyn herte, van een goe-//de con- Eij° scientie, ende van een onbeueynsde geloue. Dit beduyt ons, ist dat wi eenich goet in ons begheren wi sullen ootinoedeliken bidden,

dat wi liefde mogen hebben, want alleen die liefde is een getuyge,

dat wy geloue hebben in Cristo Jesu. Die liefde is een cracht doer welcke alle onse wercken Gode angenaem ende wel geproeft5)

sijn. Daerom seyt Paulus: Besneden te sijn oft niet besneden te Galat. v. sijn, dat en baet niet, maer een geloue dat wt liefde is werckende.

Op dat wi te badtH) die crachte der liefden solden kennen, ende daer ons mede tot die liefde geuen. So spreect Paulus veel. Hoe

1) Lees: behagen. 2) Liefde tot God in praktijk brengen.

3) De imitatione Christi, L. I, c. 3: Vere prudens est, qui omnia terrenaarbi-

tratur ut stercora, ut Christum lucrifaciat. Vgl. Filipp, 111:8.

4) Van zich doet uitgaan. 5) Denk aan het Latijnsche: probata.

6) Des te beter.

Sluiten