Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen. Sulcken dwasen mensche seit. Je heb tot mijn behoef rust Eccl. xi geuonden ende nv sal ie alleen eten van minen goeden ende hi en weet niet dat den tijt ouerliden <) sal ende dat de doot genaect,

ende dat hijt al anderen luyden laten sal, ende steruen. Cristus seyde. Eens rijcmans acker heft oueruloedige vruchten voort ghe- Luc. xy. bracht, hi seyde in hem seluen. Wat sal ic doen? Jc en hebbe niet daer ic mijn vruchten in mach doen? Jc sal mijn schueren afbreken ende grooter maken daer in sal ic mijn goeden vergaderen ende sal mijnder sielen seggen. O mijn sielc, ghi hebt veel goets vergadert, rust nv, eet ende drinct, verblijt v. Mer God sprac tot hem. Osot, in deser nacht salmen v siele van v eysscen //

ende dat ghi vergadert hebt, wien salt toe behooren? nadien dat [F»r] het eynde des diensts der sonden aldus bitter is, ende met bitterheit sijn dienaers loont. So doet de Here ons een groote genade,

dat hi ons so minliken van de liefde des werelts roept. Dat doet hi daerom op dat wi ons met hem inder waerheyt solden mogen verbliden. Het is een glorie Cristum te volgen. Want hi verblijt sijn dienaers met hem seluen. Mer die de werelt volcht, ende die Joan. ix. sonden des werelt bedrijft, dye wort een knecht der sonden, ende ^om- vl; den loon dersonden is die doot. Paulus vermaent ons. En wilt v om' x^' niet gelijc maken met deser werelt, maer wort vernyeut in een vernieuwinge ws sins, op dat ghi moecht proeuen, welcken den goeden, ende den welbehagenden volcomen Gods wille si, ende dat is den wille Gods v hillichmakinge 2), dat ghi opholt van onsuyuerheit dat yegelic 3) sijn vaetken mach besitten in hillichmakinge,

in eere, ende niet in begeerten der passien, so als de werelt ende die wijsheit des werelts altijt Cristum ende zijn vrienden veruolcht hebben, ende hem seluen 4) gheset in veel sonden, van God vallende,

alle vanden meesten totten minsten, so mogen wi ooc wel peynsen dat ons niet veel goets van die werelt en mach geschieden. Daerom seyt Ecclesiasticus te recht. Kint, hebdi gesondicht so en doet daer Eccle. xxi. voort niet meer toe, mer van voorleden sonden, biddet datmen v die vergeue. Vliet de sonde, als van dat angesichte der slangen.

Jst dat ghi tot dye sonden gaet si sullen v ontfangen. Haer tanden zijn tanden der Leeuwen, ende si dooden die sielen der menscen Alle haer quaet is an beide siden scherp, haerder won//den en is [For]

geen ghesontheyt5). Vanden seluen seyt Job. Si hebben ooc trom- Job xxi men oft tambueren ende herpen ende si verbliden haer int gheluyt

1) Voorbijgaan.

2) Dit is de wil Gods, te weten : Uwe heiligmaking.

3) Een iegelijk. 4) Zich zeiven.

5) Spreuken van Jezus Sirach, XXI:4, naar de Vulgata: Quasi rompliaea bis aeuta omnis iniquitas, plagae illius non est sanitas.

IV. 37

Sluiten