Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mach vinden om weder te comen tot die ghenade Gods, soe als Adam ende Eua door dat ongheloue vanden Here sijn gescheyden Ehe. ij J) (want die thoorn Gods coemt op die kinderen des ongheloofs) so heft Abraham weder om doer zijn gheloue vrientschap bi den here geuonden. Die Here siende op Abraham ende sijn getrouwicheyt ende gheloue, soe heft hem die Here dat gerekent tot rechtueerdieheyt, ende is geworden een vrient Gods, want hi an sijn woort niet en twifelde, so is Abraham 2) een ander beloftenisse gedaen //

Als dat van sijn saedt een solde comen doer welcke genade solde [Fvj»] geschien op der eerden. Die eerste was aldus. Jn v sullen ghebe- Genes. xij nedijt worden alle geslachten der menscen. Op dat Abraham in dese beloften solde vertroost sijn, so is hem gheboden die besnidenisse, tot een beteykenisse ende getuygenisse van alle dat goet dat hem van verre beloeft was, Abraham, door sijn geloue daer op siende ende daer op hopende, so is hem beloeft, ten anderen. V saet sal besitten de poorten sjjnre vianden ende alle geslachten der Genes xxij eerden sullen in v saet gebenedijt worden, want ghi hebt mijn stemme onderdanich ghewest. Alle Patriarchen, Propheten ende Coningen des olden testaments hebben met grooter begeerten ende verlangen ghehoopt ende gesucht3) dat dese beloftenisse solde werden volbracht. Dat die vader den hemel solde schoren 4) ende seynden hem, die alleen solde weerdich zijn dat boeck met .vij.

sloten te ontsluyten dat hi in sijn bloet dat werc des salicheyts in die menschen solde volbrengen. Die vader door lange versuchten ende diepe begeerten den 5) genen die hem in dat gheloue verbeyden, met barmherticheyt beroert sjjnde, so heft hi met hem seluen eenen raet ghesloten, hoe die menscelike nature die hi inder eewicheit lief hadde, solde verlossinge ende genade bi hem vinden, mer so als die geheele werelt gesondicht hadde ende niemant geuonden en was dye bequaem was sulcken grooten wonderliken ende gloriosen werck te doen doer welcke de menscelike natuere wederom op gerecht solde worden, ende weerdich geuonden om ghenade bi den Here te vinden. //

Soe moestet godliken fi) zijn dat sulcken werc solde volbrengen, [Fvij'] dat in hem seluen solde weerdich zijn Jn zijn eygen puerheyt,

genade ende barmherticheit by den vader te vercrigen voer die misdaet der sonden Als nv die volheyt des tijts verlopen ') was,

dat god zijn genade wilde thoonen. Soe was hi ghedachtich wat Deuteron, hi beloeft hadde, als dat hi ons een propheet solde seynden, een xviij.

■1) Lees: Ephes. ij. 2) Aan Abraham. 3) Begeerd.

4) Scheuren, doen opengaan. 5) Lees: mder".

6) Iets goddelijks, een goddelijk wezen. 7) Aangebroken.

Sluiten