Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

payen '), verbliden, versaden, ende vertroosten met hem seluen2). Jst dat wi vergetelic sijn, ende sulcken gauen niet groot en achten. Het sal ons lastich vallen van die groote onvruchtbaerheyt, ende ondanchaerheyt3). Jn welcke dye Heere ons solde vinden. Nv moeten wy den Bruydegom met vierighe lampen der liefden te ghemoet coemen. Jst dat wy met eenighe sonden noch belast sijn wy sullen hem om den hals vallen die ons lief heft, ende bidden hem dat hi onser wil ontfermen ende in sijn ghenaede ontfanghen, wandt wy sijn schaepkens sijn, ende begheeren onsen herder te hooren. Jst dat dye Heere in ons vint een oprecht herte hy sal ghedachtich sijn wat hi ghesproken ende beloeft heft. Als hi dan op hem seluen siet, so siet die minlike Here hoe dat hi hem seluen an dese sondige siele verbonden heft door sijn eygen woort, ende seit: Men seyt ghemeenliken, ist dat een man zijn wijf laet, ende wech gaende neemt si een ander, sal hi ooc voort meer *) tot haer keeren ? en sal dat wijf niet onsuyuer, ende besmet zijn? Maer ghi hebt Jerem. iij. oncuysheit gedaen met veel boeleerders, nochtans keert weder tot [0 0"] mi seit God die // Here ende ic sal v ontfangen. Siet doch hoe minlicken is die Here de sondige siele tot hem treckende, op dat hi van haer solde maken sijn alder liefste bruit. Hi wil alle die schulden misdaet, ende boesheit achter den rug ghewerpen. Jst dat wi die sonde laten, ende ons oetmoedelicken met een goet herte tot hem kieren, die Here vertroost den sondaer dye hem tot sijn genade keert, ende spreeckt hem vaderlicken an, segghende: Al Esaye. xlix. waert moghelijck dat een moeder haer kint solde vergheten, ende dat si niet ontfermen en solde dat kint haers lichaems. Ende oft si dat verlaten mochte nochtans ic en sal v niet vergeten. Jck hebbe v in mijn handen beschreuen, als ghi v keert tot mi, ghi sult mijn volck sijn ende ick sal v Here v God sijn.

Mer ist dat noch die sonden int herte steken ende die werelt met haer glorie soecken, so en connen wy ons niet glorieren in die schoonheit ende getrouwicheit des Bruydegoms, hi wil alleen die glorie ende bliscap der sielen sijn. Jst dat wi onse behagen soecken in gescapen creatueren, die scepper sal ons verlaten. Soe salt herte verureemt, ende verflaeut worden tot God al waert nochtans dat wi alle die rijcdommen des Bruydegoms doer sijn woort

1) Payen beteekent volgens Kilianus: satisfaeere, contentum reddere. Verpayen zal men dus hier door: geheel tevreden stellen mogen omschrijven.

2) Hier zou een vraagteeken dienen te staan.

3) De zin loopt door van »Ist dat wi" af. Achter de woorden nachten' en «ondanchaerheyt'' (ondanckbaerheyt") zou bij moderne interpunctie een komma staan.

4) Voort meer, d. w.z. «verder".

Sluiten