Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven, doer welcke kracht Christus oock allein gesproken heift" ').

Van het avondmaal heet het in denzelfden geest: „Wat God allein door dat geloof jnt bloed zijns Soins mit reinen gewissenjn unsen herten geift, dat kan doer eten und dryncken niet ontfangen werden"2). Niet alleen „werdt doer dese tegenwoirdige wtwendige gemeinschap geine sunden quyt gegeven" 3), maar het is zelfs gevaarlijk uitwendig aan het avondmaal deel te nemen. Immers zulke „uterlicke Sacramenten na den bouckstaf des vleischs zyn eyn bedroch"4); zij verharden de harten; en tegen „uns allen, die mit wtwendich woird, Doop, Nachtmaal meinen die gemeinschap Christi deilhaftich te werden", geldt het: „Mit den oogen sullen sy sien und niet bekennen, und mit der ooren sullen sy hooren und niet verstaan". De schrijver en zijne geestverwanten zondereu zich dan ook van de uitwendige communie af, onttrekken zich er aan 5). Toch klinkt soms ook weer een andere toon. De „ceremoniën syn ingesatzt van dat woird desz geloofs (het Woord, Christus), welck vóér die tijt desz weirits wasz" 6). Christus heeft „mit grooten verlangen die communi(cati)e syns lichaams synen jongeren gegeven" 7). En herhaaldelijk legt de schrijver er nadruk op, hoe wij „mit die tijdelicke communi(cati)e bewijsen, dat wij an unse sielen die waerhaftige communi(cati)e des vleischs und bloetz unses Heren deilhaftich geworden syn"; en hoe „door die Broodbrekynge und kelck der danckseggynge te kennen gegeven werdt, dat wy syns lichaams doer den heiligen Geist in synen bloede kinderen des nieuwen Testaments geworden syn"8). Ofs): „sy hebben mit die sichtbare communi(cati)e bewesen, dat sy die uusichtbaarheit hoerer sielen eiwiger klaarheit untfangen hebben". Op dit laatste volgt dan echter weer onmiddellijk, dat, „so sy niet daar gaan, so kan hoer daardoor niet genomen werden: want.... sy van die unsichtbare Gotheit in Christo an hoerer sielen jn dat boeck des levens....

1) Rechte Bedijnrkung, quat. K, iijv.

2) Aldaar, quat. J, iyr.

3) Aldaar, quat. G, vjr.

4) Aldaar, quat. G, vjv.

5) Aldaar, quat. J, ijr.

6) Aldaar, quat. K, ij'.

7) Aldaar, quat. J, iij'.

8) Aldaar, quat. G, viij".

9) Aldaar, quat. J, iiijv.

Sluiten