Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daerom meynden sy, dat sy dat wel vry mochten doen. Mer sy en verstonden niet dat die gemeynschap der Duuelen daer versaemde '), niet om te eten, mer om haren Afgod daerdoer te dancken ende te eeren, alsz haren eynigen God, daer sy hen gantz vp betrauden, ende alle die daer jn de gemeynschap quamen, die betuychden dat sy ein gemeinschap mit den anderen hadden, jnein Geloue vp den Afgod. Nu straft hy de Corinthen dat sy mit haren eten betuychden van buten dat sy van den lichaem desz Duuels waren,

ende dat sy hen jn den Afgod verblyden, ende bewesen hem Godlicke eere, ende seyde aldusz: lek will niet dat gy sult sijn jn die gemeinschap der duuelen, ghy en moecht niet gelijck drijncken die kelck der duuelen, ende die kelck desz Heren, gy en moecht niet deilachtig sijn desz heren tafel, ende de tafel der duuelen. //

Nu js hier te verstaen, dat dit eten ende drijncken, wat meer jsz [C vjv] dan gemeyn eten ende drijncken, anders mochten sy wel des Heren kelck drijncken den eynen dach, ende den anderen dach den kelck der duuelen. Mer het js eyn eten ende drijncken daer sy in betugen die allein haren God te wesen, wiensz kelck dat sy drijncken,

ende bewysen hem eere mit dat eten ende drijncken. Aldus die hem jn Christus bloet ende vleysch betraut vor God ende gelooft,

ende God daer af danckt, die mach daerneffen niet mede den afgoden betrauwen, als of hem daer salicheyt af mocht komen, ende also jn den Afgod hem verblyden ende dien dancken, ende also en mach hy Christus kelck niet drijncken ende de kelck der afgoden. Daer seyt Paulus. Die afgoden sijn niet2), oft die spyse en js niet 2) jn hem seluen, mer dat de Heydenen offeren, dat offeren sy den Duuelen ende niet God3); dat js, daer mede louen sy den afgod, ende bewysen hem goddelicke eere, ende holden sijn gedachtenisse, dat verde moet sijn van eyn Christen mensche, die bekent Cliristum allein die Salichmaker te sijn vor sijn Vader. Daerom so seyt die Geyst doer Paulum. 1 Cor. 10. Die kelck der benedydijnge welck wy gebenedyen of groit maken, isz dat niet die gemeynschap des Bloedsz Christi ? // Hier noemt hy den men- [C vij r] schen die gemeynschap oft dat lichaem te sijn vant Bloed Christi,

dat isz de vergaderijnge die jn Christus Bloed betrauwen ende hem daer jn verblyden ende hoochtijt holden;4) die desen kelck drijncken mit blyschap, ende daerum vergaderen sy om desen kelck te drijncken tot God te dancken, ende tot eyn memorie dat wy doer

1) Zich verzamen, verzamelen.

2) D. i.: „niets"; zooals uit 1 Cor. 10 :19 blijkt.

3) Er staat: „ ... Duuelen, ende niet God dat js, daar mede enz."

4) Deze kommapunt staat niet in het origineel.

V. 5

Sluiten