Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loiue wert daerdoer bekent, dat sy Christum hebben angetogen, ende werden eyn mit Christo, ende hebben alle dijnck gemein mit Christo. Als Paulus tot den Ephes. 4. spreickt. Dat Christus isz dat hooft van de Kercke, ende ein Salichmaker sijns lichaems.

[D vr] Item, Actor. 10. Daer seyt // Petrus. Dese Christo geuen alle Propheten getuychnisse, dat sy alle vergeuijnge der sunden ontfangen die jn synen naam gelouen. Die nu niet gedoipt en isz, die en mach man niet tot dit Auontmaal ontfangen '), want hy en isz van Christus lichaem niet, Ende isz hy van Christus lichaam, so heift hy vergeuinge van sunden: wil hy daer vergeuijnge halen, so en geloift hy jn Christum niet, ende jsz afgesneden, hoe mach hy dan den doot Christi verkondigen? Nu en mocht niemant dat Paaschlam eten, dan die besneden wasz, want andersz en mochten sy jn de gedijnck hoichtijt niet verblyden. Hoe vile min die niet gedoipt en jsz jn Christum, ende die jn Christum niet en geloift, hoe sal hy jn die Gemeinschap desz vleyschsz ende Bloetz Christi ontfangen werden? als hy jn dat lijfif ende bloet Christi sijn troist niet en heift? wat lust sal hem sijn te dancken God doer Christum, daer hy niet seker af en isz, dat hy sijn sunden heift betaalt ? Christus spreickt, Ioan. G. Die tot my komt en sal niet meer honger hebben, ende die jn my geloift, die en sal niet meer dorsten. Item, lorin. 4. ende 7. Christus riep met luder stimmen. Komt tot my alle die dorsten, Die jn my gelooft, alsz die Schrift spreickt,

[D v *] daer sal jn hem werden ein fonteine van water springende jn dat// ewige leuen. Item die mijn woirden hoirt, ende geloift die my gesonden heift, die en komt niet jn dat ordeyl, mer hy js ouergegaan van der doot jn dat leuen. Ioan. 5. Wie js nu Christen ende weit niet dat Christus bloet vor sijn sonden isz vergoten, wat wil hy dan meer begeiren?

Hier moeten wy nu sien de blintheit van einigen minschengeist*), dat sy den geist der werringen 2) hebben, die haer beroemen, al haer salicheit jn den doop geset te hebben, ende jn de soonheit die sy daer ontfangen, ende beduden den doip, dat sy jn den naem des soins, dat js, jn den soon gedoipt werden, ende dat sy daar den auden mensche geheel losz werden, ende komen wt den Doip ein soin Gotz, doer de benamijnge, alsz 3) de aude minsche

1) Zie over al deze redeneeringen betreffende den doop, die toegang tot het avondmaal verleent en in het lichaam van Christus brengt, Inleiding, bl. 24 vg.

2) „Minschengeist" is één woor l en één begrip in 't enkelvoud, waarbij dus ook „eenige" (evenals nog ons „menig") in het enkelvoud maar in meervoudige beteekenis staat. — Men leze het volgende aldus: „dat degenen, die zich beroemen al hunne zaligheid ... te hebben, den geest der werringen (verwarring) hebben".

3) „Als" voor „also, nadeinaal".

Sluiten