Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doots, van vnsen sundigen doot sollen afsteruen, vnde vns selfst niet meer liefhebben, maar sollen geloouen jn him der voer vns gestoruen jsz, vnde ') vnses vngeloofs gericht erdulden, dat wy jn die gehoorsaamheit des geloofs afsteruen vnse eigene liefde des [H vjv] vngeloofs, vnde alleine leuen die lief-//de desz geloofs, na Gotz welgeuallen. Want die Summa der geboden Gods jsz jn dat vleisch vnde bloed Christi, naamlick liefde van rcinen herten, van goeder conscientien, vnde vngeveynszden geloue, 1. Timo. 1. Vndewaarjn2) dese summa niet jsz, daar jsz dat lichaam Christi niet vntfangen: Maar waar dese Summa jsz, daar jsz dat lichaam Christi van den heiligen Geist vntfangen, vnde leuet3) niet meer sich selfst, maar der Summen der geboden door dat lichaam Christi, welck hy waerachtich geworden jsz 4).

*| Dat die brootbreUijnge des lijfs Christi niet licht is to halen.

ALSO is dat broot vnde wijn van die gemeinschap desz waerhaftigen vleyschs vnde bloeds Christi goine lichte spyse vnde dranck. Want sy niet gesmaackt noch geproeft kan werden, sonder doot der sielen, ofte mit den doot desz sundigen lichaams, gelijck der Apostel mit twee wederhalenden 5) redenen getuyget, dat der vnweirdich schuldich jsz an dat lijf vnde bloed desz Heren, alsz geschreuen staat. 1. Cor. 11. Ten eirsten: wer nu vnweirdich van desen broode etet, ofte van den kelckt desz Heren drijnckt, der [H vij r] jsz schuldich an dat lijf vnde // bloed desz Heren. Ten anderen: Der minsch beproeue sich seluen, vnde ete also van desen broode, vnde drijncke van den kilcke, want der vnweerdich etet vnde drijnckt, der etet vnde drijnckt sich seluen dat oordeil, vm dat hy niet vnderscheidet dat lichaam desz Heren.

Maar denwelcken die doot desz sundigen lichaams niet jsz bekent, noch oock die doot der sielen niet geproeft werdt, daar jsz oock dat waarhaftige lichaam desz vleischs vnde bloeds Christi vnbekent, vnde sijn buyten den lichaam Christi, jn vnbekantheit hoers selfs noch verloren.

Jn den 6) nu der sielen doot bekennet jsz, doer dat leuen sijns

1) Het volgende beteekent: „en opdat wij over ons ongeloof het gericht zullen dragen, 'twelk hierin bestaat dat wij onze eigene liefde, die aan het ongeloof eigen is, afsterven in de gehoorzaamheid des geloofs, enz.".

2) In wie in hen.

3) NI. de mensch of iemand.

4) Zie de Inleiding, bl. 28. 5) Herhalen.

6) Zij nu, door wie de doodschheid hunner ziel gekend of ingezien wordt,

doordat het zondig lichaam nog in hen leeft

Sluiten