Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yrage.

Ja hiervm werden wy als Honden, Joden vnd Turcken gescholJ ijr den, vnde bysonder vmdat wy // vns afsonderen van die wtwendige Comunicatie ?

Antwoirdt.

Eirstelick moeten wy gedijncken, dat wy vns niet verdedigen ') vnde verantwoirden konnen mit vleisch vnde bloed, mit haat vnde nijt, mit tboorn vnde bitterheit vnses herten, na den wille desz vleischs, dewyle wy mit geduldt vnde vriendtlicheit Christi, tegen vnsen wille 2), dat waarhaftige vleisch vnde bloed Christi van gantschen herten soucken deilhaftich to werden. Want vnse heilandt vnde verlosser vnser sunden hebben sy genaamt Beelzebub, ein ouerste der Duuelen. Mat. 10.12. Luc. 11. Also moeten wy oock Ketzer, vngelouige, verloogende Christenen genaamt werden, van den genen die niet beter weten. Want so sy dat vleisch vnde bloed desz waarhaftigen lichaams Christi kenden, sy sollen lieuer den dood sternen, dan sy sollen lasteren datgene dat sy nu doer vnwetenheit lasteren, gelijck der Here spreickt: "Vmdat sy my vnde mynen Vader niet en kennen, daarum sullen sy v haten vnde vervolgen, vnde alle quaad van v seggen, vnde dooden, vnde meynen God daar an einen dienst to doen. loan. 16. Want gelijck sy God niet kennen, also kennen sy oock niet die meynscheit desz waarhafftighen vleyschs vnde bloeds Christi, daar die volle Godheit waerJ ij v haftich // wesentlick jn jsz. Coloss. 23).

<| Welck dat gebruick der Apostolen was.

IN die Apostolische tyden wardt den gelederen 4) Christi beuolen sich seluen to vndersoucken. Vnde wasz niet genouch, dat sy sich sollen bespreken mit den genigen die desz heiligen Geystz vol waren. Want die Apostolen doer den heiligen Geist sulcks afslougen, vnde van hoer afgewesen hebben, vpdat ein jeder sich selfst daarvan vndersoucken sol. Want niemantz doer eins anderen geloof ofte vngeloof voor God leuen noch steiruen kan: maar jeder an sijns selfst siele vnde lijf dragen moet, wat hy goeds ofte quaats gedaan heift. 2. Cor. 5. So dat vns niemantz, der oock desz heiligen Geistz vol jsz, daarvan verlossen kan.

Also ein jeder vndersoucken moet, hoe verne hy noch door dat leuen sijns sundigen lijffs van dat lichaam Christi5) jsz, vpdat het

1) Er staat: „verdedingen". 2) N.l. den wil van ons vleesch.

3) Zie de Inleiding, bl. 27. 4) „Mitglieder". Zie de Inleiding, bl. 14.

5) „Hoe groot ten gevolge van zijne zondigheid (of: zooals uit zijne zondigheid,

uit het leven van zijn nog zondig lichaam blijkt) de afstand is, waarop hij zich nog

bevindt van het hemelsche lichaam van Christus; de mate dus, waarin h\j nog

Sluiten