Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Bruyt dat lijfflijcke Broot in haer Maghe eet, ende den Wijn drinckt, sy oock alsoo door t'gtieloove int woort Jesum Christum, den Edelen Bruydegom, met sijnen Bloede, lijflijck ontfangen ende geeeten heeft: alsoo dat de Bruydegom ende sijn bloetverghieten oock mede haers is, ende die ghebrokene ende ghecruyste Christus Jesus, sy in hem, ende hij wederomme in haer, ende sy tesamen also een Lichaem zijn, een Yleysch, een Geest ende een gemoet, als Bruydegom ende Bruyt.

Jae dat de Bruyt: door dat Broodt, inder waerheyt versekert is, ghelijck ') dat Broodt neemt, alsoo oock den waerachtiglien Christum Jesum, tot eenen Heere ende Hooft ende eeuwighen Bruydegom, genomen heeft: omme voortaen sijn wille, Geest, Ghemoet ende welbehagen in haer, ende sy wederom met allen Herten, Geest, Gemoet ende wille in sijnen wille, eygen over te geven. Also aten hem oock de Discipulen ons Heeren Jesu Christi, doen hy lichamelijck by haer sat: ende sy ontfingen hem ook lichamelijck met het Broot, gelijck de Bruyt den lichamelijcken Bruydegom ontfangt met den Rinck, dat hy in haer, ende sy in hem, een Geest wille ende Gemoet waren: also dat oock een Lit ende Bruyt des Heeren wel spreecken mach, als sy dat Broot ontfangt, neemt ende eet2), dat sy ha-//ren Heere Jesum Christum, lichamelick, ontfangen, genoten ende geeeten heeft: dat de lichamelijcke Christus, welcke ter rechterhandt Gods sit, inder waerheydt lichaineljjck haer eygen is, ende sy oock wederomme lichamelijck sijne, iae met Vleysch ende Bloet, ende die beyde alsoo een, ende twee in eenen vleysche: sy in Christo, hare wandelinge, Huys Tabernakel ende wooninge hebbende, so heeft Christus Jesus wederomme in haer alle 3) ghewekt, heerschappije, wandelinge ende wooninge. Daerom de heylige Paulus die van Corinten schrijft, dat sy haer souden ondersoecken ende proeven, oft Christus sijne wooninge in haer hadde.

In alsulcker manieren, als vooren is verhaelt, mach oock een aertsche Bruyt spreecken, als sy van haren Bruydegom den trourinck ontfanghen heeft, tot haer Speelghenooten ende Vrienden, haer denselven thoonende: Siet daer hebbe ick mijnen Bruydegom, Jan, Claes oft Pieter. Die nu sulcke woorden hooren, ende den Rinck sien, verstaen wel, hoe de Bruydt soodanige woorden meynt, te wetene: Dat sy niet en meynt, dat de Rinck de lichamelijcke Bruydegom selfs sy, oft dat de Bruydegom lichamelijke in den

Mat. 26. Mar. 14. Luc. 22. 1. Cor. 11. Joa. 6.

BI. 20.

1) Uitgevallen is: zij.

2) Er staat: Broot, ontfangt neemt ende enz.

3) Mies.

Sluiten