Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tolen, Leraers ende Predicanten, also, indient moghelijck ware, dat oock die wtvercoren mochten verleydt worden, maer dat en is niet moghelijck. Want diegene die eenmael doorstreden hebben ende overwonnen, die sijn dan van Godt vercoren, also datse niet meer wtgaen en sullen, wt Christo ende den eeuwighen Tempel Gods: over alsulcken en can oock de tweede doot gheen meer macht hebben, want dat eerste is alles vergaen, ende aen haer gheheel nieu gheworden: sy sijn van Godt gheleert, ende hy is haer Licht ende Lanteerne, voortaen ende altoos, Door sijnen Heylighen Gheest. Welcke dan // alsoo tot Christo Jesu comen, die en sal hem oock niemant wt sijnder handt ende ghewelt trecken connen, noch eeuwich ontvreemden moghen: W ant sulcke overwinders ende ghestuervene ') inden Heere, en moghen niet meer sondighen, want nieuwe waerachtige wedergheboorte onderhoudtse, alsoo datse oock inder eeuwicheyt niet vallen en sullen noch connen. Want niemandt en mach dien meer beschadigen die overwonnen heeft, noch oock niemant dien verlossen noch helpen, die overwonnen is.

Daeromme sy een yegelijck vermaent, dat hy wel voor hem sie, hoe ende wat hy gelooft, opdat hy hem selfs niet en bedriege, ende metten anderen verleyde. Want de gehele werelt roept, gelove, geloove: genade, genade: Christus, Jesus: ende sy en heftet daerom dies niet te beter, want haer hope is ij del, ende een groote bedriegerije: Want sulcken geloove en mach haer, voor Godt, gheheel niet rechtveerdighen, als de Heylighe Apostel Jacobus schrijft: Want als t'gheloove sijn waerachtige Vruchten niet en heeft, soo ist aen hem selfs doot. Alsoo waeren daer vele vande Oversten der Joodtschen Sjnagoge, die aen Christo Jesu gheloofden, maer nochtans sulcx niet opentlijck bekennen wouden: Want sy hadden den prijs der Menschen liever dan den prijs Godts. Wat profiteerde haer dan alsulcken gheloove? Want alsulcke vreesachtighe en sullen dat Rijcke Godts niet beerven, also de Hooghe Gheest Godts betuycht. Ende gelijck de Heere Christus Jesus spreeckt: Dat dieghene die hem // versaecken voorden Menschen, dien wil hy wederomme versaecken, voor Godt sijnen Vader, ende voor alle Engelen. Want die alsoo sijn leven behouden wil, die salt inder eeuwicheyl verliesen. S. Peter verlochende dat Woordt der waerheydt maei eenmael2), ende droech daerom leet, sijn leven lanck. Hoe wili dan gaen metten genen die so vele jaren lanck alle daghen, dit waerheydt verswyghen ende verlochenen.

Daeromme en can t' geloove niet rechtveerdich maecken, jndien

Mat. 24.

\

Mr. 34. Apo. 21, 23. Mat. 23. Ap. 3. 23. BI. 32.

Apo. 14. Joa. 3.

4. Esd. 8.

Jac. 2. Joa. 12.

Apo. 10.

BI. 33. Mat. 10. ; Mat. 16. • Mar. 8. : Luc. 9.

t

1) Niet: lichamelijk dooden ; maar evenals boven bl. 150, aant. 4.

2) Bij ééne gelegenheid, op één keer.

Sluiten