Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VORREDE.

beter ende heyligher zijn, dan ander rechte Christenen. Ja sy versmaden die rechte Christenen, als Heydenen, van gheenen Christenen en willen si geleert worden, sy en comen in gheene Christelijcke kercken oft vergaderinghen, sy willen selfs altijts leeren ende niet gheleert worden. Ende die haerluyden niet en gelooft, oft aenhanghen en wil, daer spuwen sy na, ende ordeelen hem ter stont als eenen Heyden ende verdoemden mensche.

Het is te beclaghen, datter so weynich deser luyden zijn, die van haer voornemen ende valsche opinie willen scheyden, ende der rechter bekender waerheyt willen aenhangen ende waer nemen, ende haerder eygender salicheyt gaede slaen, daer ons nochtans die heylige Paulus so naerstelijck vermaent totten Philip, int. ij. // Dat wi ons wachten sullen van murmuracien, van ydele twijfe- I linghen, van tweedracht, van schandelijcke vraghen, van nieuwe opinien, die bederuen ende niet en stichten, diewelcke sy nochtans alle so stoutelick ende onsinnelic aennemen ende bewaren, dat alle onrast') daer wt oorspronck heeft.

Nv want by dese wederdoopers, die in veelderley secten ende rotten gedeelt zijn, niet en helpt, dat clare ooghen schijn, So mach die scriftelijke waerscouwinge, oock weynich ende luttel doen, men moetse God beuelen ende daer voor bidden, dat God haerluyden die ooghen opdoen moet, dat sy bekennen moghen, dat Christus Jesus onse Heere is alleen, onse wijsheyt, gherechticheyt, heylicheyt ende verlossinghe is, ende dat dese alleen door hem ons toeghecomen zijn, opdat sy haer den Heere gantzelick ouergeuen mogen, ende opdat haer gheloof, gesont ende recht bliuen mach, ende opdat si door oprechte liefde alle goet doen moghen totter gemeender beteringe van allen menschen, ende dat si alleen wercken moghen, tot bouwinge ende stichtinge der kercken Christi, ende niet tot bederuinghe oft destructie, Want god is verachtende, alle dat wt een recht gelooue niet vloeyende en is, ende dat totter liefde niet dienende oft behoorende en is.

Wy hebben goede hopinghe, dat dit recht // gheloof ende liefde, by v luyden in Nederlant, noch stijf staet, ende noch dagelicx wassende is. Al ist datter eene, die hem Melchior Hoffman noemende is, hier seer dyerlick beroemt heeft, in onsen Synodo, daer menich recht ende geleert Christen vergadert is gheweest, dat hy sine opinien ende articulen [diewelcke geheel erroren ende dwalinghen zijn] in handelinghe ende inden loop gebracht heeft [dwelck wy niet wel en hebben connen gheloouen] in Nederlant ouer al. Want

a üij r] [aiiij 1

1) Oneenigheid, strijd; eig. onrust.

2) H., quat. A. iijr: g.ir thewr, met grooten ophef.

Sluiten