Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v [avr] [ay v]

zijn dwalingen so grof ende openbaer zijn, dat sy vry lick ') noch geheel niet van Christo weten mogen, die haerluyden verleyden ende vervoeren laten. Alsoo heeft ons die liefde tot vluyden beweget ende ghedrongen, want3) nv uwer luyden een deel, vele sware veruolgingen ende tribulacien, gedult ende gheleden hebt, ende opdat een ghesonde ende rechte leeringhe Gods onder vluyden soude sijn.

Ende ten is niet vreemts oft nieus, dat sulcke stoute hoochvermetele rotmeesters, ende listighe valsche leeraers, die haer herte bedect hebben vol ghiericheden, goede slechte ende onnoselen consciencien, dwalende maken, dat wi vluyden ouerscriuen moeten, hoe wy met Melchior Hoffman, in onsen Synodo, ende openbaer spreekinge oft disputacie, cortelick door onsen genadigen Heeren Eersamen raedt, // deser stadt Straesburch hier gehouden is, Ende hoe in zijn erroren ende dwalingen, ghehandelt is geweest, Ende met wat gronden der godlijcker scrift, wij hem deselue syne dwalinghen, soo veel als hy in dese disputacie, voort ghebracht heeft, wt Gods genaden wederleyt hebben, getrouwelijcken oock daerby stellende, die gronden ende die redenen oft scriften, diewelcke dese Hoffman, om zijn articulen mede te beuestigen, voortbrengende was, Ende dit hebben wy gedaen, daerom, oft by auontueren yemant by vluyden waer, die noch liefde totter waerheyt hadde, diewelcke dese Hoffman in zijn geloof, in eeniger manieren dwalende gemacct hadde, den welcken wi weder op die bane des Christeliken geloofs brenghen mochten, door die aenscouwinghe ende onderwijsinge, metter claerder waerheyt, ende der Godlijcker scrift, die wij getrouwelic, ende met onnoselder slechter herten, hier wtgliegeuen ende bescreuen hebben, ende opdat also een yeghelijck rechtelick berecht3) worden mach.

Wij hebben dicmalen, ende teghen veel wederspreekers der Godlicker waerheyt, gehandelt ende ghestreden, metten godlicken woorden, die oock seer verscrickelike dwalingen voortbrenghende waren. Mer want dese haer erroren ende dwalinghen, by vluyden niet wtgedragen // oft gesayet hebben, gelijck dese Hoffman ghedaen heeft, so heeftet ons goet gedocht, vluyden alleen die handelinge ouer te scriuen, dye wij met Hoffman gehadt hebben. Lieue broederen, wilt dit van ons int beste verstaen, ende als voor God lesen ende weghen, ende Christum onsen eenigen hemelschen meester,

1) Evenals overal voor „freilich" in H.

2) Het volgend tot „vluyden soude sijn" luidt in H.: das jhr von wegen der schweren verfolgungen nit allenthalb tnöget gesuilde leerer haben.

3) Berechten, onderrichten, berichten.

Sluiten