Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[a viij v]

bj' i. Cor. xv. Joan. iij

Dat tweede is, dat die verlossinghe Christi allen menschen geijckelijck te deel geworden is, tot betalinge der erfsonden ende lat God allen menschen totten eewigen leuen ghescapen ende ver:oren heeft, ende dat hi allen menschen ghegheuen heeft kinderen Gtods te worden, Ende dat een yegelijck, die die eerste genade Gtads wel gebruyct, totter salicheyt coemt, wantet in zijn vermogen jft macht staet. Ende dat een yegelijc die Gods genade niet aen en neemt, eerst verworpen wort, ende in eenen verkeerden sin ghegeuen wort, ende daerna, in die verdoemenissen gestooten wordt.

Dat derde is, dat alle dieghene die Christum gekent hebben, ende zijns geests deelach-//tich geworden zijn, ende daerna wetelijcken sondigen, gheen vergiffenisse der sonden daerna wachten en dorren, ende gheen remissie vercrighen en sullen.

Dat vierde is, dat der kinderen doopsel wt den duuel is, ende dat van gheenen Christen, gedult oft geleden sal worden.

OM zijn eerste erroer mede te beuestigen, so heeft hy vier voornomende 4) gronden ingevoert. Ten eersten, so heeft hi alderdringelicste den sprueck Joannis gedreuen. Dat woort is vleesch worden. Ende daer bi heeft hy gesproken, daer en staet niet, dat woort heeft vleesch aengenomen, daeromme so is dat woort Gods van hem selfs 2) vleesch geworden, also datter maer een natuer en sy, mer een hemelsch vleesch. Gelijck dat voortijden, die prince der ketteren Yalentinus oock ghehouden heeft, ende alsulcke vergiffenis ') wtgestort heeft Anno domini. M.CCCC. ende. ij.4) na Christus gheboorte.

Ten tweeden, is hi oock daer af gans hart gelegen, Hadde die Heer wt Maria, ons vleesch aenghenomen, so soudt dat vervloect Adams vleesch moeten zijn, ende dan en soude hy ons niet hebben mogen verlossen, also oock alsulck vleesch, gheen spijs totten eewigen leuen gezijn en conde, als doch dat vleesch Christi ghe-// presen wort. Joan. vi. cap. Dese arme mensch is in dat iammer ghecomen, dat hy spreect, Vervloect sy dat vleesch Marie.

Ten derden soo heeft hy voorgheworpen, den sprueck Pauli, Die eerste mensch vander aerden, is aertsch, die ander mensch, is die heer vanden hemel. Daer toe die spruecke Joannis ingevoert, Niemant en vaert op inden hemel dan die vanden hemel hieraf5) ghecomen is, dats die soon des menschen, die inden hemel is.

(I Dese zijn wtghenomen 6) gronden ende fundamenten, wt die

1) H.: fürneme. 2) H.: sye das Wort gottes selb zu fleisch worden.

3) H.: gifft, vergif. 4) H.: hundert vnd zwey vnd viertzig jar.

5) H.: herab. 6) H.: seine fürneme.

Sluiten