Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Ml [b Üj ']

nv niet aen haer nature ende wesen zijn, dat sy te voren waren. Ende als men dese spraken wil wtleggen, so seytmen allemael Carolus heeft keyserliken Ferdinandus coninclicken gewalt ende hoochheyt aenghenomen. Nv mach die menschelicke nature in onsen Heere Jesu Christo, der Godlijcker nature, in die welcke hy van eewicheyt is, weyniger afbreken ende haer veranderen oft met haer vermengt worden, dan keyserlijcke ghewalt der menschelike nature, aen Coninck ende Keyser yet afdoen, oft met haer vermengt worden. Want ghelijck daerwt als men spreect, Carolus is keyser gheworden, Jn gheender manieren en volcht, dat') daeromme zyn menschelijcke nature niet meer en sy, // ghelijc sy te voren was, aen keyser te zijne, ende niet gants ende onverruct en bliue. Also mach desgelijcx so luttel oft weynigher volgen, dat die godlike natuer des eewichs woorts gods aen haer seluen yet verandert oft nieu geworden sy. Want Godlike ende menschelike natuer veel onvermengder met malcanderen zijn, dan menschelijcke nature ende keyserlijcke ghewalt.

Salmen dan sulck exempel van water dat wijn wort, hierby gebruycken, ende dese sprake, dat woort is vleesch worden, gelij cker maten verstaen, so soude dan volghen, dat dat eewich woort Gods, na dattet vleesch gheworden ware, niet meer dat eewich woort ende God soude zijn. Ende dan soudt also worden, dat onse Heer Jesus Christus, niet dan vleesch ende mensch soude zijn, ghelijc den wijn in die bruloft wt water gemaect, niet meer water, mer alleen niet dan wijn was. Hierop merct wel, also volcht2) die looghen haer seluen.

Die wijle dan nv dat eewich woort Gods, in zijnder Godliker nature, also wol3) eewichlic onverruct ende onvermengt bliuen sal, ende tot noch toe ghebleuen is, ghelijck van eewicheyt gheweest is. Ende die scrift daeraf so claerlijck betuyghet, dat die Heer inder tijt warachtich mensche gheworden is, van Maria waerlijck geboren is, waerlijck in dese menschelijcke na-//ture gheleden heeft ende opverresen is, ende hem seluen vleesch ende beenen, hebbende, ghelijck een ander mensch, vertoent heeft, so moet ooc volghen, dat onse Heer Jesus Christus beyde is, warachtich Gods soon, ende des menschen soon, ende dat hy beyde, van Godlicker ende menschelijcker nature sy. Ende dat dat woort, dat van beginne is, ende alle dingen dragende is, die menschelijcke nature aen hem ghenomen heeft.

1) Er staat: doeromme. Het nu volgende luidt in H., quat. Bij": das darumb sein menschliche natur nit noch, wie vor, am keyser gantz vnd vnuerruckt sye.

2) H.: fahet, vangt. 3) Er staat: vol. H.: so wol.

Sluiten