Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer) van Maria Adams vleesch na der naturen [mer niet na der sonden] waer-//lick aengenomen ende gheboren is '). Ende daeromme [ ist oock heylich ghenaemt gheweest, (want) ende daer umme dat het sonder sonde zijnde, aenghenomen is, ende dat vleesch des eewighen woort Gods gheworden is(. Ende), daer omrae so macht(, )ia wel een heylige offerhande voor die sonden zijn, ende onse spijse ende dranck totten eewighen leuen zijn, ende onse Heere, in dit vleesch, die eenige middelaer tusschen God ende die menschep zijn. Alsoo dat wie aen hem ghelooft, van alle sonden, maledictie oft vloeck verlost werden.

Ende dit vleesch wt Maria also aengenomen, is gheen vermaledijt vleesch, mer een gebenedide vrucht, vleesch ende saet der maget Maria, ende alsoo oock Dauids, Abrahams, Adams ende Eue, door welck alle volc gebenedijt worden, ende der slanghencop te stucken ghewreuen is, dats, alle macht ende gewelt des duuels gebroken is, Hieromme so en behooren wij niet te ghebruycken, den2) aert der spraken, dat wij segghen mochten, Dat vleesch Christi, sy des verdoemden Adams vleesch, ghelijck dat Hoffman ymmer driuende is, ende daer mede die arme consciencien der slechter menschen verscricken wille, Wanttet sekerlick is, dat gheen verdoemt oft vermaledijt vleesch, ons verdoemde menschen versoenen en mochte, Ende op dat verstaen mach worden, dat ons Heeren Christi // vleesch, ghebenedijt is, hoe wel het oock [wtghesceyden die sonde] vander nature ende eygenschap der kinderen Adams is, ende daeromme Adams vleesch is. So segghen wij, ghelijc die ganse kersten kercke, ende gelijc die scrift spreect, Dat Christus is dat saet Abrahe, ende geboren wt die lendenen Dauids, dat Abraham ende Dauid wtnemelicst die beloftenisse gedaen isDat suuere ende ontschuldich vleesch Christi en heeft niet wt zijnder aert, dattet middele ende versoene tusschen God ende ons, maer om die beloftenisse, en om des eewichs woorts Gods wille, van welcke het aenghenomen, ende in eygender personen met hem is, ende daer mede vereenicht is, nochtans beyde die naturen onvermengt bliuende. Aengesien dat gheen engel door hem seluen, ons hadde mogen versoenen, so moeste dat die sone Gods selue doen, door die offerhande zijns reynen vleeschs. Als Iloifman oft zijns gelijc spreect, Adams vervloect vleesch, en mocht ons niet versoenen, So gheuet antwoort een yegelijc Christen leser. Dat dat ghebenedide saet Abrahe, die warachtighe mensch Christus Jesus

b vij r] [b vij ']

1) Van Maria is (bij de conceptie van den zoon, n.1. door dezen laatste) Adams vleesch aangenomen en (dit vleesch van Adam) is later van (d. i. nu: door) Maria geboren, d. i. gebaard, ter wereld gebracht.

2) Met nadruk: „dien". H.: die art der red (rede).

Sluiten