Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d Dat derde is, Maria is wt Adam geboren oft voortghecomen, waerdoor, sy haers vleeschs aengaende vol sonden ende ongerechticheyt is, ende hadde die sone Gods alsulck vleesch aengenomen, so soude hy self, oock een vervloect vleesch zijn, ende en mochte ons nyet door dat steruen in alsulck vleesch verlost hebben. Ende dit vleesch ende bloet, en soude dan gheen spijse ende dranck totten eewigen leuen zijn.

Dit is die summa van Hofmans gronden. //

a Summa der scriftelijcker wederlegghinghen van dese verscrickelicke erroren ende dwalinghen, ende van zijnen vermeynden gronden.

TEghen dat eerste in Hofmans erroren, daer hy dat eewich woordt Gods, niet eender') eewigher, onverwandelbaer nature, metten vader bekent te zijne, Ende wil dattet yet anders, dant van beghinne was, lijflick, ende grijpelick worden is, Hebben wij die ghetuygenissen Gods. God was dat woort, dit volcht, dat ooc dat woort God is, ende daeromme soo wast oock van beginne, ende daerom zijn door hem alle dinghen ghemaect. ende worden onderhouden, aengesien dattet het leuen ende licht der werelt is.

Bi dese ghetuygenissen moeten ende sullen alle rechtuaerdighe menschen bliuen, ghelijc sy tot noch toe gedaen hebben, ende sullen oock also inder eewicheyt bliuen. Ende also gheloouen ende bekennen, dat dat woordt Gods, onse Heere Jesus Christus, warachtich God is, ende dat hy die rechte eenige Godlijcke nature in hem heeft, die inder eewicheyt in haer seluen staet, ende onverwandelt blijft. Waer door het een grouwelijcke ende verscrickelijcke blasphemie zijn moet, te houden ende te segghen, dat sulc woort, II dat is, God selue verandert sy. Ende dat alsoo verandert is, ende vleesch worden zij, gelijck een corenken een ayere wort, ende een keerne eenen boom wort, ende dat water op die bruloft in Cana Galilea wijn wort.

(I Teghen dat tweede ellendighe onverscaemde zijne wtvlucht, daer2) hy der waerheyt Gods onderstaet te ontvliedene, die so claerlijcken betuycht, dat onse Heere Jesus, dat saet des wijfs, dat saet Abrahe, die sone Dauids, die vrucht zijnder lendenen, een smenschen kint, een vrucht des lijfs Marie is, So blijft stijf, ende vastelijck staen, dat die heylighe scrift(, door) dese woorden ende spraken [als vrucht ende lendenen, vrucht des lijfs] vander rechter

[d viij r] [d viij']

1) Met nadruk: van ééne ... met den Vader.

jij 2) H., quat. E ij": durch die. O., quat. Eiiij*: dorch de.

Sluiten