Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeckstauige geset oft letterlike wet en staen, mer die onder die ghenade zijn, ende onder den vrijen geest, hebben dat eenich beuel van God, ende dat gebot alleene, dat wij geloouen sullen aenden name zijns soons Jesu Christi, ende dat wij malcander liefhebben i sullen, gelijc ons seluen. Oock, is daer by, Die aen mi gelooft, 1 heeft 'dat eewich leuen, ende altijt werct dat geloue doer die liefde.

Jtem, die wet ende die propheten worden volbrocht ende veruult, in' dat woordeken, Hebt lief dijnen naesten, als dy seluen.

Jtem, die geheele wet ende propheten zijn hierin besloten, Doet andere 'luyden, ghelijc ghi wilt dat sy v doen.

Die wet ende propheten hangen hier aen, Ilebt God liet van gantzer herten, ende dijnen naesten als dy seluen. Daeromme, die liefde is dat ghelooue ende God selue. i. .Toannis. iiij. Dit is dat nyeu 'beuel ende ghebot Christi Joan. xiij. ende xvi. Doer Christum wordt waer ende recht int werck ghebrocht, Mer het is oock dat oudt beuel, dat wij van den beghinne van God ontfanghen hebben.

Desen beuele oft gebot sal niemant yet toe doen oft afdoen. Men sal daer niet toe doen // dan dat men alleene God doer Christum gelooue, ende den naesten in God liefhebbe, Ende men sal daer niet afdoen, dan dat men hem Gode, doer Christum gantzelick betrouwe [niet in een deel] ende also oock den naesten, rechtelick

ende gantzelick liefhebben.

Wt dese heeft nv moeten volgen, dat God sinen volcke haer ceremonien geordineert heeft, also dat sy billich, byden seluen volcke bliuen sullen, ende dat men haerder gheen afdoen en sal, oft nyeu oprechten en sal, Daer af wort nv gesproken Deute. xij. dwelck sy altijt voortbrengen, Ghi en sult niet daer toe ende niet daer af doen, God verhoedt in dat oort sinen volcke (daer af doen, dat haer) den afgodeschen dienst ende ceremonien, daer de Heyden, die welcke te voren int lant van Canaan geweest waren, (ende daer sy) haer afgoden mede gedient hadden, Ende daer op spreect dan Moses, Alle dat ic v ghebiede, dat selue onderhoudt, ende niet en suldy daer toe doen noch af doen. Gelijcke meyninge heeft hiermede, dat metten woorden Deutero. int. iiij. ca. gelesen wort. Moses wil, dat si na zijn gheboden wandelen souden, ende niet

anders voornemen souden.

Ny, by ons Christenen, heeft die Heere den gelooue ende dei

vrijer'liefde alle Ceremonien ende wtwendige gebruyekingen (afge daen ende) afgestelt '), ende gheen ceremonien meer gegeuen oft /

voorscreuen, dan alleen den doop, ende den nachtmael, ende di<

*

. Joan. iy. Gal. v.

Rom. xiij. G-al. v. Mat. vij.

Mat. xxij.

i. Joan. ij. [» vj1

I

! [i vij']

1) H.: heym gestellet. O.; in ohr (ihr) ge walt gegeuen. Dus: de Heer heeft aan het geloof de beslissing in zake de ceremoniën overgelaten.

Sluiten