Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die minen gheboden onderhouden, tot in den duysentsten gheslachten, Jtem, ick wil dijns saets een God zijn. Dat wi van dat oudt volc exempel behooren te nemen, dat bewijst die heylighe Paulus, als hi totten Corinthen bescrijft ende vertelt die gheschiedenissen, die aen hem ') gheschiet waren, Also ontschuldichde die Heere selue zijn discipulen, omdat sy opten sabbaoth die corenaderen, door hongher wtgheruct hadden, die sy anders niet ghegheten en souden hebben, bi der ghelijckenisse van Dauid, die mit sinen iongheren van noots weghen, dat heylich broot ghegheten hadden, dwelck nader wet, die priesteren alleen behoorden te eeten, Also heeft oock Paulus daerwt, dat sy van den outaer leuen sullen, die den outaer dienen, gesloten, Dat sy ooc van den Euangelio leuen sullen die den Euangelio dienende waren. //

Daeromme en sal hierwt nyet volghen, dat wy Joden sullen worden, oft dat wy die duyster schaye2) weder voortbrenghen sullen, Aenghesien dat wy alle saken alleen, op die verlossinghe ons salichmakers .Tesu Christi settende zijn, ende nyet op die wtwendighe ghebruyckinghen van Moyses, Dat woort Gods, dat woort ist alle 3), ende het besluytet alle, want het leert ons dat gheloof ende liefde, waerinne besloten is, alle dat God oyt wtghegheuen oft gheboden heeft, dit onderwijst ons allen tot salicheyt. Als4) wi nv onse ceremonien ende ghebruyckingen hebben, ghelijck die andere haer ceremonien hadden, waerom en souden wi dan, daerop niet sien, ende die onderhouden, Ende dat die besnijdinghe, ende den doop, eenderley sacramenten zijn, ende eene bediedenisse hebben, ende tot eenderley dienen, betuycht ons Paulus totten Collossensen so claerlick, dattet niemant loochenen en mach, dan die °) zijns sins wesen wil. Want hy in dese plaetse spreect, datdieghene die ghedoopt is, na die besnijdenisse niet en derf vraghen, want hi die schoon hebbende is, Als die ghene, die door den doop met Christo begrauen is, int welck hy dat lichaem der sonden wech gheleyt heeft, dwelc die rechte besnijdenisse is. //

Elck Christen mensche behoort dese plaetse wel te ouerlesen ende te bedencken, dat hy dat lichaem der sonden wech legghe, ende met Christo begrauen worde, dwelc te segghen is (ende) also vele, als dat hi door Christum nieu gheboren wort, ende een nieu creature wort.

Grene. xvij. i. Cor. x.

kij r

y. Tim. iy. Col. ij.

kij „

1) N.I.: aan dat oude volk. H.: beweiset der h. Paulus, als er schreibet, was an jhnen gschehen, seien vns vorbilde, 1 Corint. 10.

2) Schaduw, voorafschaduwing, type. H.: Schatten. O.: den scheme (d. i. schaduw).

3) H.: Es ist alles das wort Gottes.

4) In H. en O. begint hier eene nieuwe alinea.

5) Hier is „sunst" uit H. uitgelaten. O. heeft: susz sines egen sinnes.

Sluiten