Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PI'

niet Adams aertsche, sondelijcke vleysch ende bloet, mer dat eewighe woort der cracht gods selue. So seggen si nv op alsalcx, Ey, daer heeft niemant van der Apostelen tyt af also ghescreuen, Lieue daer leyt niet aen, want godt getnycht door sinen propheet, dat na den doot zijns soons . xcix . iaer die waerheyt toegedect si geworden '). So getnycht ooc die H. Joannes, dat sine eygen iongeren alsulcke Antichristische leringe tot siner tijt invoerden. Daer om gheltet // niet op personen te sien, mer alleen op gods woort, die daer getnycht heeft Esaie. lig. dat hi zijn eygen ende ewige woort voor ons hebbe laten lyden, want hi ghenen anderen soon heeft, dan zijn woort der waerheit, daer door hi alle dingen gescapen heeft. Ooc niet anders baren en can noch mach, dat die soon genoemt werde dan dat onentlike woort, dat fundament aller gelonigen, want die alsalcx niet gelooft, die heeft godt ghelogenstraft. i. Joan. v.

So salt ooc seker zijn, dat tot deser tijt alle apostolische sendtboden ghenen anderen fundament steen brengen Bullen, dan dien fundament steen in alsulcker bekennisse. Ende alle die sulcker gctuychnisse niet gelouen werden, die mogen niet litmaten Christi zijn, ooc niet salich, noch gerecht, noch kinder gods, ende of si al een engel sch lenen leydeden, mer die toorn gods ende die onghenade sal ouer haer bliuen Joan v. iy. Daerom salt den lichtuaerdigen ende onachtsamen geesten een seer harde ende grnwelike tijt zijn, want het noch niet is daert zyn wil, mer het sal eerst ghelden.

1) Ik heb niet kunnen vinden, waar dit staat.

Sluiten