Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vnde Magog, vthraden '), so moeten ghy dat mit Geistliken Wapen don, Geistlick mot mit Geistliken vth geradet syn. Hyrümme moeten ghy ock den Geistliken Babel, Geistliken tweuoldich 2) inschencken, syn gy anders Geistlick Apoc. xviij. De Lyflicke Koeningen, de de Hoere haten, vnnde nochtans tegen dat Lam stryden, de moegen de Hoere Lyfliken haten Apoc. xvij. Auerst darmede sullen se de Geistlike Iloererie wal blyuen laten, vnde sullen ock de Geistlike Hoeren, wal eine Hoer bliuen laten, vnnde nicht vthraden.

Hyrümme moeten de Geistlike Koeningen, allene ein geistlick Rike hebben, vnde ehr Ryke sal nicht mehr vann deser werlt syn, als dat Ryke Christi nicht van deser Werlt was Joan. xviij.

Hyrümme soeken se 3) nicht dat vp Erden ys, sonder dat bauen ys Col. iij. Vnde syn nicht vp Erdisch gesinnet Philip, iij. Ynde begeren nicht einen schat vp Erden versammlen, sonder in den Ilemmel Matt. vj. Ynde dese Geistlike Koeningen, begeren nicht des negesten Gutt Exod. xx. Deu. v. Rom. vij. Vele myn 4) sullen se stelen dewyle dat apentlicken verbaden ys, // De. v. Exod. xx. ' Mat. xix. Mar. x Lu. xviij Rom. xiij. Off5) gy seggen, ghy stelen nicht, sonder se besitten mit vnrechte, Ghy syn erffgenamen, vnde dattet yuwes Hemmelschen Vaders gut si. So segge ick, offt gi alle Kinderen Gades weren, so hadden gy nochtans ghen recht dartho, dat gy den vremdelingen mochten weder nemen, dat em de Vader gegeuen hefft. Nu stat geschreuen, Psal. cxlv: cxlvj. cxlvij. dat he de spise gifft, allen vlesche, dat leuet. Hyrümme gyfft he guden vnnde quaden, ghy hebbet gen recht bauen den Vader, vmine weder tho nemen, dat he gifft. Vnnde Christus vermant Matth. v. Lu. vj. seggende. Hebt leff yuwe viende, vnnde doth guth, vnnde leent, nichtes weder hapende, vnde yuw Ion sal vele syn, Vnde ghy sullen kinderen des alderhoesten syn, wente heysgudetyren auer de vndanckbaren vnde quaden. Vnde off ghy seggen, Godt gaff der Heiden guderen den Jsraeliten. So segge Jck, Se hebbent ein nochtans nicht ghenamen, noch gestalen, sonder gheleent, vnde dat vth den Munde des Heren, Exod. xij. Vnde de Here hefft dar na de Egyptener vmme gebracht, Exod. xiiij.

fij'

1) „Vthroden", uitroeien.

2) Dubbel zware vergelding: Openb. 18:6. Hetzelfde komt ook voor quat. T iij r.

3) N.l. de geestelijke koningen, de vrome Christenen. 4) Veel minder.

5) Hier wendt zich Pastor tegen de excessen van sommige Wederdoopers, o. a.

de Batenburgers. „Of gij al zegt, aan anderen (ongeloovigen) hun goed ontnemen, dat is geen stelen: immers alléén wij geloovige» zijn erfgenamen van God en wat de ongeloovigen of vreemdelingen aan aardseh goed bezitten, dat bezitten zij ten onrechte; daarop zeg ik: al zijt gij allen kinderen Gods, gij moogt die „vreemdelingen" niet weêr afnemen (terugnemen) wat hun de Vader toebedeeld heeft". Zie de Inleiding, bl. Ü54.

Sluiten