Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. VANDER ECHT8CHEVDINGHE.

ende beroepene. Ende sal dat niet met de Papisten den // woesten [G vij r] Dani. 9. d. grouwel zijn, daervan Daniël, Paulus, Petrus, Ja oock Christus 4. esd. 12. c. claerlick gheseyt hebben P die nv ter tijt sit aen de heylige Stadt,

2. tessa. 2. a. ende laet hem voor den Euangelium of voor den Christendom aen2. Pet. 2. a. bidden, na dien de wercheyligen seggen: Siet hier is Christus, de Mat. 24. b. Schriftgeleerden roepen: Siet hier is Christus. Ende daerom wel Mare. 13. c. hem die van sulcken Babyion wtgaet, dat is, hy en ghelooft noch Luce. 17. c. den wercheyligen, noch den Schriftgeleerden, ende gheeft hem met vreesen onder de gehoorsaemheyt Christi, aengesien dat de hemelsche 2^Cor^6 c stemme roept ende seyt: // Gaet van haer mijn volc, dat ghy niet [Gr vij v] Apoc. 18.'b! deelachtich en wort haerder sonden, opdat ghy niet en ontfangt Grene. 19. c. van haren plaghen, want haer sonde is ten hemel toe ghecomen.

a Vander Echt-

scheydinghe.

Mat. 19. a. DE Phariseen versochten Jesum om te begrijpen '), ende spraMatt. 5. c. ken: Ist oock recht dat hem een man scheyt van zijnen wijue, Mak om een yegelicke cleyne oorsake ? den welcken Christus die ordinancie zijns vaders2) voorhielt ende sprack: Hebt ghy niet gelesen // dat die inden beginne den mensche gemaect heeft, maecte [G viij r] dat een man ende wijf zijn souden? daerom sal een mensche laten Ephes. 5. c. vader ende moeder, ende zijn huysvrouwe aenhangen, ende die twee sullen een vlees zijn, so en zijn sy nv niet twee, maer een vlees, wat nv God te samen gheuoecht heeft dat en sal de mensche niet scheyden. Noch en waren de versoeckers niet sat, ende wesen Deu. 24. a. Mosen aen 3), dat Moses toegelaten hadde haer om een yeghelicJere. 3. a. ken onlust te scheyden, den welcken Christus antwoorde: Moses heeft v toegelaten te scheyden van uwe wijuen van ws herten har-//dicheyts wegen, maer vanden beghinne en ist also niet ghe- [Gr viij v] Mar. 10. a. weest. Maer ick segge v, wie hem van zijn wijf scheyt, ten sy om hoererie, ende neemt totter echt een andere, die breect de Luc. 16. c. echt, ende wie de afgescheyden trout, die breect oock de echt.

Hier en staen 4) wy niet toe dat hem yemant scheydet van zijn Matt. 5. b. wijf, ghelijck oock Christus, ten sy dan om hoererije, dat is, overEphe. 2. c. spels haluen. Also somtijts Christus seyt, so segghe ick: Hij neemt Rom. 10. a. wech die Wet5), so vele die letterlic ende niet geestelick veruatet en is. Ghelijck hy dan oock de volcomenheyt des wets is, daer //

om hy dan eens beters testaments Middelaer is, dat 00c op beter H jr

1) H.: inn zu begreiuen. 2) Lie boven, bi. blu, aanteekemng 2.

3) H. leest: nit satt (verzadigd, voldaan) vnd ziehent an Mosen...

4) Zoo ook H.: Hie gestatten wir u. s. w.

5) De vertaler heeft dezen volzin onverstaanbaar gemaakt. H.: dann inn dem, das Christus redt: Ich aber sage euch etc., Wie auch Matthei v ofTtmals: Ich aber sag euch, hept er das gsatz auff, so vil es buchstabisch u. s. w.

Sluiten