Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk te verwachten was heeft hertog George beslist, dat men zich alleen zou wenden tot de theologische faculteiten '). De hertog immers was allesbehalve op de hand van Luther2). Onderwierp men de zaak alleen aan de uitspraak der faculteiten van godgeleerdheid, dan mocht men een afkeurend oordeel te gemoet zien; werden ook andere faculteiten er in betrokken, dan bestond omtrent den uitslag niet de minste zekerheid.

De theologische faculteit te Erfurt heeft echter geweigerd uitspraak te doen. De toezending der akten van het twistgesprek heeft zij met stilzwijgen beantwoord. De theologische faculteit te Parijs heeft aanvankeljjk eene gedragslijn gevolgd die met eene weigering vrij wel gelijk stond. Maanden en maanden verliepen zonder dat zij iets van zich deed hooren. Wel trachtte Eek invloed op haar te verkrijgen. Hij spoorde hertog George aan behalve het verslag van het twistgesprek te Leipzig ook eenige geschriften van Luther naar Parijs te zenden. Daar hij zelf onder de Parijsche professoren geen relatiën had, zocht hij hulp bij anderen met wie dit wel het geval was. Door bemiddeling van den bekenden Nederlandschen inquisiteur Jakob van Hoogstraten trachtte hij nl. van Leuvensche professoren te verkrijgen, dat dezen zich zouden wen-

meher Facultaten, dann die Doctores Theologiae und Canonum auf solch ihr Einbrengen erkennen sollen, sall in meins g. Herrn, Herzog Georgen zu Sachsen etc. Gefallen gestellt sein, und demselbien mogen Sein F. G. solche Acta zuschicken; und haben weiter ausgezogen, dass zu solchem Erkenntniss die Viiter der zweier Orden Augustinensium und Praedicatorum zu Erlfurdt nicht sollen gebraucht werden. Zu Urkunde haben wir gnannten drei Doctores uns mit unsern eigen Handen unten an diese Schrift unterschrieben. Geschehen zu Leyptzk, Donnerstag noch Margarethae virginis Anno etc. XVC XIX».

Ich, Johann von Eek, Doctor etc., bekenne mit dieser meiner eigen Handgeschrift, dass ich in obgemeldt Artikel, wie sie hier verzeichent sind, verwilligt hab, auch die angenommen, und denen, wie sy gebührt und billig ist, treulich leben will und Folg thun. Actuin zu Leiptzig xiiij Julii Anno M.D.XIX.

Ich, Endres Bodenstein, Doctor ete., bekenn mit dieser Handschrift, dass ich, wie obgemeldt, bewilligt und gelobt, auch zukunftigklich gebuhrlich halten und geleben. Dat. uts.

Und ich, Doctor Martinus Luther, bekenn auch mit dieser mein Handschrift gleich den vorigen Herrn Doctoren, Dat. uts.

1) Th. Wiedemann, Dr. Johann Eek, Professor der Theologie an der Universitat Ingolstadt, Regensb. 1865, S. 131.

2) Wat Luther gewild had blijkt uit zijn brief van 18 Aug. 1519 aan keurvorst Frederik den Wijze, bij V. E. Löscher, Reformations-Acta, T. III, S. 623.

VI. 23

Sluiten