Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen hot optreden van de theologische faculteit te Leuven ') en dat van de faculteit te Parijs. Eene zekere toegevendheid ten opzichte van het pausdom belette geen van beide Luther op tal van andere punten ten strengste te veroordeelen. Het Parijsche vonnis noemt zijne aanmatiging zoo goddeloos, dat zij eerder verdient met boeien en verdere tuchtmiddelen, ja, met vuur en vlam beteugeld, dan met redegronden bestreden te worden2).

De uitspraak der Parijsche faculteit gaf aanleiding tot het ontstaan eener geheele letterkunde. Dr. Joh. Eek begeerde blijkbaar zich schadeloos te stellen voor het ontbreken van elke vermelding van het Leipziger twistgesprek. Daarom bezorgde hij er eene uitgave van 3), welke de aanwijzing bevatte dat 25 van de 104 veroordeelde stellingen aan het verhandelde op dit twistgesprek ontleend waren *). Verder voegde hij aan den Latjjnschen tekst een

1) Bibliotheca reformatoria neerlandica, Dl. III, blz. 204—209.

2) De inleiding der Determinatio, Decanvs et Facultas omnibus Christifidelibus, in de „editio prinoeps", quat. a, fol. iij r; jn het Corp. Kef., Vol. I, col. 369: „O impiam et inuerecundam arrogantiam ! vinculis, censuris, immo ignibus et llammis coercendam potius quam ratione conuincendam!"

3) Determinatio thcologice Faeultatis // Parisiensis super Doctrina Lutheriana haetenus // per eam visa. // Hie vuerdent ciiij. artickel der Lutherischen leer // verdampt, durch die loblich vniuersitet von Pa iri/ss darumb Martin Luther die disputation zu // Leiptzig verlorn hat. // Ein teutsclie ermanung zu ennd dar zu gesetzt. - Elke aanwijzing van drukker, plaats of jaar ontbreekt. Formaat: in-4°. Letter: voor het Latijn der Determinatio Romeinsch, voor het toevoegsel in het Duitsch: Gothiek. Aantal bedrukte bladen met den titel: 18, zonder pagineering. Aantal regels per blz.: 32 a 33. Signatuur: a ij—d iiij. Hoogte: 19.5 c.M. Breedte: 13.8 c.M. De titel draagt een vignet, voorstellende Petrus met 2 sleutels. De laatste blz. geeft eene afbeelding van Paulus met 2 zwaarden. Aan het slot is ook hielde machtiging tot den druk van wege den rector der Parijsche universiteit weggelaten. — Een exemplaar is mij geleend uit de Kön. Bayr. Hof- und Staatsbibliothek te Munchen.

4) Eek heeft zelf de stellingen genummerd, en laat nu onmiddellijk achter den Latjjnschen tekst volgen, quat. d, fol. j v: Ausz den obgesetzten artickel zu parys verdampt, belangent die verzaichten hie, die disputation zu Leipzig XViJ XLvij LXXiiij XCij

XXvij XLviij LXXv xCiij

XXix Li LXXXiij xCiiij

XXX Liij LXXXiiij XCv

XXXiV> Li* LXXXv XCvj

XXXiiij LX LXXXvj

xx*v Lxi Mit vil nachuolgenden.

Sluiten