Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mand van bant vande Echt dan stellen in de resolutie van de Ghemeynte, haer mach dan jn t'verkiesen van de onschuldighe persoon, die inde Echt Prek<Hatt 19 ghebonden is, (want dat Grodt verenicht heeft, sal de mensch niet bl.83] scheyden) dan in de tere con//cientie vande broeder ofte suster De schrift en Jje teghen die Ghemeynte de schriftuer des Echts verstaet. ant deü-hemeynte de Qbemeynte wil datmen een afuallighe sal schuwen, en laet ^ers^taenon nochtans toe, dat teghen haer de crancke concientie met de Schrift Eie^on™' des Echts haer behelpt. Hier hebben de Wederdopers het merckcientie van teycken van haer rechte kerck verloren, die altyt roepen die scrifeen cranke ture ia ons merckteyken: maer hier laeteu sy de cranke concientie broeder. ^ gcrift teghen haer ordinantie oordelen, en stellen de crancke concientie van haer broeder het merckteyken.

Rom. 10. In t' laeste articul willen sy nymandt ontfanghen om te preken, dan die ghesonden syn, als S. Paulus wel getuycht. Maer wat recht hebben sy dese meerder te verwerpen, die haer seluen nu opwerpen als die oproermaekers haer meyster in Duytslandt Tomas Muntzerus off Blaurock off haer Helias Melchior Hofman, die eerst in Nederlandt onghesonden, ghesonden heeft; off haer opgheworDewederdo- pen propheet de groote Enoch Ian Mattyssoon. Offer oock schaemte pers willen ia by dese menschen, die vvtspruten wt den tack, die sy self niet haer send- afb0uden en niet willen bekennen. Maer die begeerlicke leser, sal Bissehopen veruolch met ciare 0ghen bekennen, alle de lerars der weder-

bl. 84. dopers die huydendaechs preken, wt wat // ghesanten dat sy voortcomen. Maer nu laet ons sien hoe dese doctoren van Y Vismer haer concilie naecomen in t' veruolch.

Capvt XY.

ANno 1555. off daer ontrent isser questie en verschil opgheresen binnen Embden, ter cause van een vrou der doopsgesinden; met SwaenRut- namen Swaen Rutgers, wiens man om sekere oorsaecken ghebangersonnosel1). nen was vande ghemeynte. Deese vrou wilden haren man in t Vvort om de ^edde encie de tafel niet myden; (nochtans was sy sedich van leuen) Echtmyding waerouer dat die eene partye als te weten Lenart Bouwenssoon, ende ghen^conci- syn consorten haer wilden bannen; ende die auder partye, als enen liabel. Henrich Naeldemaker off Naeldeman, Ioriaen Heyns met de haren,

hebben gheschreuen van dese sake an Menno, de welke haer schriftelicken antvvoort, dat syn ziele in sulke dryuinghe, nimmermeer en soude consenteren, noch tot haer voernemen, Iae segghen. Dese questie is soe hooch ghelopen, dat ontrent den iaere 1557. ter oorsake van dese, een groote scheuringhe is gheuallen, sulx bl. 85. dat de voorseyde Nadel//man en Ioriaen Heyns, ende ene die sy

1) Onschuldig.

Sluiten