Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in haer seluen vernielt. Willen wy het leuen bemercken !), soe accorderen sy immers soe wel, als het houdt van Sichem (dat niet Indic. 9. wilde staen, noch onder die olyffboom, noch onder de vygheboom, noch onder die wynstock) met de doornen, daer het vuer vvt quam ende verbranden het houdt. Iacob van der Moeien als een 2) dorre houdt, wilde niet rusten onder die vetticheyt van de Catholycke kerck, ende haer soeticheyt ende vermakelickheyt niet langher ghebl. 141. bruycken, maer // is gheganghen tot een doornbosch der wederIacob van der dopers, Hans de VVeuer. Maer als hy nu 30 iaren onder desen Moeien wort BiSCOp ghescholen hadde, is den yuer van bannen, vvt de Weuer doornbosch voortghecomen, en heeft syn lieuen discipel Iacob vander Moeien verbrant. verbandt. En ter contrarie t'vuer van Iacob heeft de Biscop Hans de YVeuer verbandt en vernielt. Hans heeft ghescholen onder Lenart Bouwensson, maer de ialoersheyt van Lenart heeft Hans verbannen ende in t' helsche vuer gheworpen. Lenart heeft ghescholen onder andere, maer is van de synen op deselfde manier doerghenomen. Wie sal nu niet segghen, dit is ghen Catholycke Apostolische kerck, die glorioos blinckt als de son, maer een smoock v»t de donckere helle, die de Son beswalckt met Gods tabernakel, dat Psal. 18. inde Son ghestelt is. Noch sy laten vry de Soon des vaders, die Doopsgbesin- nae <jen Yleysch het menslicke gheslecht ghetrout heeft, maer debeswalken loochenen die vereninglie van de Godtheyt met de Mensheyt; noch lieue'moedTr sy schamen haer als ouerghegheuen lasteraers het Tabernakel dat Psal. 45. de alder opperste gheheylicht heeft te blasphemeren. Alle oude Vaders van de Apostelen tyden aff, stellen soe hooch de beylibl. 142. cheyt // van Maria de Moeder Gods, dat sy verre te bouen gaet Ioannes de dooper, iae verheffen haer bouen alle choren der EnApoc. 12. ghelen: Immers Sainct Ian de scherpsiende Apostel, bekendt haer midden in de Son, als becleedt met de Godtheyt, maer de AertsBlaephemij v. biscop vande wederdopers Menno, spuwt vvt met een veninighe Menno. drakemont nae haer een vloet van blasphemy, en maeckter aff, een

stinckende vleerdeboom 3), ende een stekende doornbosch. De looflicke4) stem in t'Euangelij roept tot iesvs, met luyder stemmen, om t' ghelooff te verwrecken: Salich off ghebenedyt is t'

1) Het leven, d. i. hun leven, gadeslaan.

2) Volgens den 2<i™ druk. In den eersten staat: in.

3) Zoo noemt Menno Maria herhaaldelijk in Een gans duytlyck ende bescheiden antwoordt. Anno 1556, ...vervaetet op Martini Mikrons Antichristische leere ende... valsche verhael van den handel Anno 53 tusschen Jiem ende my enz.

4) „Verheerlijkend, prijzend" of „loffelijk, treffelijk". Die „stem" in het Evangelie is dat gezegde in de Schrift, 'twelk het geloof (in Maria's hoogheid) bij de latere lezers wekken („verwrecken") moet. In beide drukken staat achter verwrecken eene punt.

Sluiten