Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

myding bannen, maer die ghebannen syn, nempt de verbannen Dreckwaghen weder op. De vuylicheyt van t'huys der liefde wort oeck ondeckt. Fol. 84.

Caput XVI.

Hier verbant Menno Ziles en Lemke, ende eet syn eyghen tonghe, wederroepende in veel punten syn eyghen leeringhen. Fol. 88.

Caput XVII.

Yerhaelt t'compromis, ende de ouertreding met de scheuring tusschen de // Yriesen en de Ylaminghen. Fol. 98. bl. 150.

Caput XVIII.

Roert van de Stilstanders, Batenburchsen met haer Coninck,

ende de scheuringh tuschen de harde en de sachte vriesen. Fol. 106.

Caput XIX.

Verbant Sybrant Smit met syn kerck, Peter van Colen met syn aenhanck, Hans van Ophoorn Biscop tot Emden, de becommerden van Dantzick, Bussemaker met de heylsame, de Huyscopers ende Antihuyscopers, seuen Ghemeynten heeft op een tyt de Duuel ouerghegheuen. Fol. 112.

Caput XX.

Verclaert hoe een predicant wt Enghelant syn seluen laet dopen van de syne, niet doopsghesinde, ende wyst de Wederdopers haer eerste beghinsel, dat ') van nymant ghesonden is. Fol. 119.

Caput XXI.

Leyt wt de scheuringhe tuschen Hans de VVeuer en Iacob van der Moeien, met syn Banckeruttiers, die el//kander den Duuel op- bl. 151. offeren en verbannen. Fol. 124.

Summa men vindt niet een gbemeynte onder de doopsghesinde,

off sy is van haer broeders ghebannen ende den Duuel toegeeyghent.

Ad Dei gtoriam et impietatis Bahytonicac confusioncm FINIS.

1) Dat het.

Sluiten