Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weesende, hetghene datse noch heedensdaechs (die voetstappen haerer vooruaders volgende) hanteren, te vermommen ende eenen schijn te gheuen ghelijck hem die Sathan plecht te verstellen in een enghel des lichts. 2. Cor. 11. om destebeeter te bedrieghen.

Beeter was het, segghe ick, Godt die eere te gheuen en zijne dolinghe te bekennen en daer van ofte staen, dan die een sonde alsoo op die ander te hoopen, en die eene dolinghe wt die ander te broeden, om sijn quaet voornemen by den eenuoudighen staende te houden.

Maer dat wy nu in dese voorschreuen redenen verhaelt hebben, hoe Obbe P. wederroepen heeft, ende hem zijnes doens in den Doopschen handel beclaecht en daeruoor eenen yegelicken ghewaerschouwet &c. Ghelijck dit zijn gheschrift sal wtwijsen: Hiermede en willen wy niet segghen, dat hy van een quade Religie tot een beter hem bekeert heeft J). "Want hoe hy hem nae zijne bekeringhe ghedraghen heeft, in wat gelooue hy gestoruen is &c. En is ons voornemen niet alhier te verclaren, maer beuelen dat Godt. Alleen is onse propoost in dese saecke, dat wy allen Men^ schen hiermede voor oogen wille stellen, met Obbe P. eyghen ghetuygenisse, hoe hy hem dies amptes ende dienstea ontslaeghen heeft, daer hy hem beuonde onwettelicken in ghestelt te zijn: In den welcken hy oock Leere ende handel ghedreuen hadde, in Godes woort niet ghegrondet. Ende dat, ghelijck hy selfs nae Godes woort niet gheroepen was tot het leerampt, dat oock diegheene, dien hy hetselue op gelijcker wijse heeft opgeleyt, onwettelicken aengenoomen ende gebruyckt hebben, ende noch tot deser vren in A v ' ghelijcker voegen (dat // is onwettelick) aennemen ende gebruycken.

Want sy alle welcke alsulcken secten drijuen ende haer selfs als leraers derseluer roemen, wt desen voornoemden Werckwinckel zijn voortgecoomen, hoeseer sy haer ooc beroemen der Apostolischer successie, ende sendinge &c.

Ende dit sal den leeser claerder blijcken, wanneer wy alhier summarischer wijse sullen verhaelt hebben den inhoudt deses gheschrifts, welck seer fijn ende aerdich ondeckt den put wt welcken geuloyt is, die geheele wederdoopsche leere, roepinghe, sendinghe ende gantzen handel, by der Apostolische ende derselue naestuolgende Christelicke Ghemeente geheel vreempt ende onbekent, gelijck die gheheele leere Christi ende der Apostelen, ende voorts alle gheloofwerdighe Historiën betuyghen.

Want Obbe Philipsz. vertelt alhier onder anderen, hoe Thomas Munser met zijne complycen2) haer opgeworpen hebben voor

1) Zie Inleiding, boven bl. 96.

2) Volgens den tweeden druk. In den eersten: „compleyten".

Sluiten