Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pheeten, Apostelen &c. Ende dese Elias ende Enoch souden als twe fackelen ende Olijfboomen staen op der Eerden, welcken niemant sonder zijn eyghen verderffenis soude moghen wederstaen &c. // A vj r') Dit zijn, lieue Leeser, van die schone beginselen der Wederdoopscher sendinghe ende leeringhe, allegaer op dusdanige ende diergelicke Duyuelsche ende onmenschelicke dinghen gefondeert, die Menschen met2) eenen schonen schijn, listige woorden, dromen, ghesichten, prophecien &c. verleydende ?

Ende hierwt merken wy die gerechte oordelen Godes, want die wijl sy van Godes woordt, dat ons gheboden was te leeren, Luc. 16. tot droomen ende ghesichten Deut. 13. voor welcke wy van Godt trouwelick gewaerschouwet zijn, haer keerden, so heeftse Godt in alsulcke kraftige dwalinghen ouergegeuen 2. Tes. 2. 11. datse den loogenen ghelooft hebben, ghelijck het gemeentlick dengheenen ghebuert die Godes woort verlatende haer tot droomen, openbaringen &c. keeren, ende oock op haeres herten goet duncken staen. Ja dat meer is, syluyden hebben haer niet alleen door dese voorschreuen middelen verleyden laten, maer hebben haer oock door dieselue booselinghen laten troosten ende zijn seer daerin

verblijt gheweest.

Want Obbe P. bekent in dit gheschrift, dat sy seer verblijdt waeren, dusdanighe dinghen schriftelicken van Melchior, ende oock mondelicken van zijnen Discipulen vernemende, ende verwachten also met grooten verlanghen dat verloop des haluen Jaers van Melchiors ghevanckenisse, vast meenende, dat dan alles also soude geschieden als men haer ghepropheteert ende belooft hadde, Jae dat het Hemelsche Jerusalem daer sy so veel af roemden, voor-

seecker soude opgebouwet werden.

Nu ondertusschen dat Melchior alsoo geuangen was, ende dat halue Jaer der voornoemder Prophetien noch niet verloopen: So is voortgecomen en opgestaen een Brootbacker van Ilaerlem, met [A vjv] namen Ian Matijsz. die//welcke zijn oude echte Vrouwe heeft laeten sitten, ende een ionghe schone Dochter door listicheydt haeren ouderen ontuoert, bewysende hemselfs te zijne een ouerspeelder ende vrouwenroouer. So is hy dan met deese voors. ionghe Dochter gecomen tot Amstelredam, ende heeft hem daer voor Enoch wtgegheuen, ghelijck Polterman voors. te vooren binnen Straesburch.

Deese lan Matüjsz. heeft hem van wonderlicke gesichten ende droomen beroempt, ende seltsame dinghen geopenbaert, onder deesen pretext ende schijn hem als een Sendtbode Godes ende Apostel

1) Er staat foutief „v".

2) Volgens den tweeden druk. In den eersten : „den" in plaats van „met .

Sluiten