Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nota bene.

Cj

Pieter houtsager Doopt Dierick Philipszen ende sommige anderen meer.

Wederdoopers Prophecie wert hier vals benonden.

Cj

&c. Die oplegginge der Handen voelden wy wel, oock alle woorden hoorden wy wel maer wy en voélden noch hoorden geenen H. Geest, noch vernamen *) geen cracht van bouen, maer veel loose woorden, die macht noch naedruck // hadden, als wy naederhandt ghenoechsaern beuonden, ende naedat sy sullix met ons wtgherichtet hadden, zijn sy terstont desseluen daechs voort ghereyst.

Daerna acht daghen quam Pieter houtsagher, met dieselue sendinghe, ende Doopte Dierrick Philips ende sommighe meer, dan ick was op die tijt buyten die stadt opt landt om te vermanen 2) also dat ick dese Pieter niet en sprack, maer sy seyden my alle dinghen, ende datter veel by hem gheweest waren van die Zwinghelsche3) die hem wederspraeken alsoo dat hy daer niet veel wtrichte, ende nae een dach of twee weder en wechtooch naer Amstelredam, ende so balde als deese Pieter houtsager buyten Liewerden was, nam alle Prophetie ende hooch beroemen een eynde, ende werde 4) selue terstont hart veruolget ende ghesocbt, eerst in die Stadt, ende daernae opt landt ende op alle Dorpen, also dat hy met nauwer noot wech quam, wandt die Ouerheydt liet hem seer naeiaghen. Middelertijdt ben ick met Scherder mijn medebroeder wederom nae Lewerden getoogen op eenen Sondach, ende als wy voor die stadts poorten quamen, omtrent den Middach, so stondt die doerwachter ende woude die Poorte sluyten, ende als hy ons sach aencomen sprack hy, wilden wy in so mosten wy haestich toe treeden. Doen wy dat hoorden verschrickten \\y seere ende vraechden watter te doen was. Hy sprack, daer zijn Wederdoopers in die Stadt die salmen alle vangen: Doen verschrickten wy noch veel // meer, ende dochten op die Prophetien: Niettemin, wy en hadden daerop niet gebouwet, ende greepen daermeede eenen moet ende gingen in die Stadt op den rechten middach. In huys coomende, vant ick mijn huysvrouwe bedroeft, ende sy vertelde my den handel van Pieter houtsager, datter sommige zijn woort ende sendinghe seer teegen ghesproocken hadden, waerdoor een groot rumoer ende veruolginghe gecoomen was, etlijcke geuangen, ende sommige noch seer sterck ghesocht worden, my biddende, dat ick doch in een ander huys wt den weege wilde gaen,

1) Uit den tweeden druk. In den eersten 3) Deze naam is de qualificatie, die Obbe

tenisse schrijft en waarmede hij hen van hii te Rostock woont, onderscheidt. Het

hervormingsgezinden. — Reitsma, Honderd

ming in Friesland, 1876, bl. 42, kent geen deze plaats.

4) Volgens deu tweeden druk ; de eerste Gent: „ende hij wierdt selve".

„vernoomen". 2) Prediken,

hun thans geeft tijdens hij de Beken¬

de Iuthersche Protestanten, onder wie

waren Sacramentisten, nederlandsche iaren uit de geschiedenis der Herror-

anderen zegsman voor dit bericht dan

heeft: „ende worden selue '. Carel van

Sluiten