Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dat het doncker was, want het was in den winter *) tusschen Kersmis ende Lichtmis.

Deese drij mannen, lieue vrienden, die ons van alsulcken sendinge ende Apostelampt roemden, ende ons seyden, datter geen meer bloed op eerden soude ghestort worden, zijn selue corts daernae2), door drijuinge des geestes, tot Amsterdam bydiestraete geloopen. Die eene heeft geroepen, die nieuwe stadt is den kinderen Godes gegeuen. Die ander riep, doet boete doet boete ende penitentie. Die darde riep, we, we ouer alle godtloosen.

Als 3) sy nu in alsulcken roepen geuanghen worden, zijnse als oproerders ende Wederdoopers nae Haerlem geuoert met sommige andere Leraers ende broeders, tot 15 ofte 16 toe, ende worden alle gherichtet ende tyrannizeert4); die sommighe ghesmoert, ende aen een pael gheset, daernae die anderen onthooft ende op raden gheset, twelck ick oock seluer daernae // ghesien hebbe, ende onder den gherichte gestaen, met sommighe Broeders die met my reysden: Want ick hadde op die tijt geerne geweten, welcke die drij onder den hoope waren, die ons gedoopt ende sulck een sendinge ende beloften vercondiget hadden, dan wy conden haer niet bekennen, so vreeslicken waren sy verandert, doer dat vier ende smooken, ende die op raden saten kenden wy oock niet recht, den eenen van den anderen scheydende 5).

Siet lieue vrienden so ist toeghegaen met der eerste sendinge by ons, ende so waerachtich zijn haere Prophetien in derdaet beuonden.

Nu mach een yegelick by hem seluen ouerleggen, hoe onser 6) sommighe herten te moede waren, als wy op die hooge vermeetele ende beroemde woorden dochten, die ick niet wt een boeck gheleesen, ofte van verre weeghen ontfanghen ofte ghehoort, maer van haeren eyghen monde ontfangen hebbe. Och Godt sy botschapten ons dat rechte wederspeel 7), ende van al dat sy ons seyden, dat op die werrelt, tyrannen 8) ende godtloosen coomen soude, dat quam op ons ende haer seluer aldereerst: Want wy waeren die aldereerste die se9) ghetiraniseert ende ghedoot hebben. O mensche, wie can die groote bedroeftheyt by ons wtspreecken, van der werelt

Seltzame handel der drij valsche Propheeten binnen Amstelredam.

Dat dese gepropheteert hebben van het wtroyen der Godlooeen, comt op haeren eyghen hooft.

Gij'

Nota.

Wederdoopers zijn beirooghen.

1) Van 1533 op 1534. 2) 21 Maart 1534.

3) Zie over 'tgeen nu volgt de Inleiding boven, bl. 105, 6, 7. Jehring, bl. 205

van zijne vertaling van den herdruk der Bekentenisse, die achler Carel van Gent staat, maakt van „15 ofte 16": „bey funffzig bisz sechzig".

4) 26 Maart 1534.

5) Onderscheidende. De tekst volgt de tweede uitgaaf; de eerste heeft: „ ... niet,

recht den eenen..Carel van Gent: „ ... konden wy niet recht den eenen van den anderen scheyden". 6) Zoo de tweede druk ; de eerste : „onse".

7) Tegendeel. 8) Zoo al de latere drukken. De eerste: „tyrannie".

9) In den eersten druk : -deese"; in den tweeden : „diese".

Sluiten