Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaer ende openhartigh tegen haer Examinateur ende dooders beleent hebben, ende op gestorven sijn, &c.

Ende noch alsoo dat dese Luyden door dese daet den quaden geveinsden schijn der Phariseen en Schriftgeleerde (in eeniger maten) nagevolgt sijn, die der Propheten Graven vernieut ende op//gebout A3bl. 6 hebben, die doch door haer eygen Voor-Vaderen ghedoodt waren;

alsoo hebben dese ooc met het Drucken van die Testamenten ende wtganck deser vroomer Ghetuighen, eenen schijn ghemaect alsof sij een seer groot behagen in derselviger Geloof ende Naem gehadt souden hebben, ende een groot misnoeghen over liare Vervolgers, ende ondert 't deeksel van dien stemmen sy ten deele met hare Vervolghers,

in een vande Voornaemste Artikelen, waerom dese Vroome het lijden is aengedaen.

Dese groote ende swaere beschuldinghe, beminde Leser, daer ziende in openbaren Druck voor alle man uytghegheven, maeckte my bekommert ende beswaerdt, alsoo ick oock daerby bevondt datter eenige woorden ende regulen waeren uytghelaten; Ick bebbe daerom ghevraeght de gene die daer mede doende geweest hadden ')

hoe dat het byquam: Sy hebben verklaerdt daer gantsch niet van te weten, ende dat sy oversulcks onschuldigh d&ervan waren, van sulcke sware aenklachten, also het buyten haer weten ende kennisse geschiet was. Ick hebbe daer na de Schriften ofte de Testamenten, daer de vervalschingen in souden geschiet zijn, wat na-ghezien ende deur-gelesen, om te weten, of door het uytlaten van die woorden ende regulen, eenighe vervalschinge ghepleegt was, streckende tot eenen anderen gront als dese Persoonen mochten ghehadt ende bekendt hebben, soo hebbe ick bevonden, dat niet alleen gheen waerheyt en was 't ghene de Beschuldigher seyt, maer dat het oock geen schijn van waerheydt en heeft, ghelijck als volgendeblijeken sal. //

Ick hebbe verscheyden Persoonen gevraegt of sy niet en wisten A 4 bl. 7 wie dat den Autheur was van die Voor-reden, sy seyden dat zy het niet en wisten wie dat ghedaen hadde; Het bedencken was by my, als oock by andere, dat Pieter Jansz Twisck l) de Man was :

Soo ist gheschiedt dat ick op een sekeren tijdt tot Hoorn zijnde, met noch een tot my, by hem ben ghegaen: Ick hebbe hem de oorsaecke van onse comste voor gestelt, te weten, dat het was om hem wat te vraghen, begheerende op hem dat hy my openhertich soude willen antwoorden, ende dat was dit: of hy den Autheur was van die Voorreden int groote Martlaers Boeck ? Gedruct tot Hoorn Anno 1626. Hy gaf voor antwoort Neen. Ick hebbe ghe-

1) De uitgevers van het Martelaarsboek van 1615.

2) Er staat in het origineel: „Twisch".

Sluiten