Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noechsaem te kennen met haer Artikelen die sy vooraen in't Boeck ghesteldt hebben, want sy durven daer by schryven dat dese Op-geofferde Belyders // Jesu Christi, die int Boeck gedacht wor- bl. 16 den, alle die Artikelen souden gelooft, geleert ende beleeft hebben, ghelijck alse by haer ghelooft, gheleert ende beleeft worden; Want aldus luyden haer woorden:

Soo heeft het ons goedt gedocht [tot nut van alle goet meynende Menschen] die voornaemste Fondament Artikelen ende Leerpuncten,

die by desen Volclce géleerdt, ghelooft ende beleeft sijn geweest, ende van hare Naervolgers [die men Mennisten noemt] als noch in eenderley Forme, [aenmerct, sy seggen in eenderley Forme ofte gestalte]

Gelooft ende achtervolgt worden.

O onbeschaemde grove leughen! hoe komt ghy beschuldiger hiertoe? zo vrymoedich onwaerheydt te schry ven, soeckende den Leser wijs te maken, als of alle die Martelaren [in het Boeck ghedacht] alsoo Gelooft, Geleert, ende beleeft hadden, ghelyck die Artikelen inhouden, ende nu noch vande Mennisten Ghelooft, Gheleert ende beleeft worden; lek en kan my niet ghenoech verwonderen van dese Menschen, hoe heeft hy dit konnen schryven met een goede Conscientie, ghelyck of hy nergens van en wist? daer doch de openbare daden het contrary aen alle kanten uytroepen,

gelijc als volghende blijeken sal, ende voor hem niet en was verborgen. Is dit niet valscheydt en bedrogh ghepleeght met voordachten raet om den Leser te abuseren, ende haer soecken wijs te maken het gene dat niet waerachtich en is: Dat mach de onpartydighe Oordeelen.

Zoo geven sy dan wel te kennen (als gehoort is) dat zy alle de Martelaren haer selven toe//eygenen alsoft sy in alle die Artij- B bl. 17 kelen met haer eens waren gheweest ende oversulcks de Waterlantsche Gemeynten niet aen en gaet alsoo sy alle de Artikelen die de Vlam. ende Vrie. te samen dry ven, niet en ghelooven noch aennemen ende daerom by haer in een groote verachtinge ende versmaetheyt ghehouden worden, alsoo dat sy die herdoopen die by ons [naer de Ordeninge Jesu Christi] Gedoopt zyn, also dat onsen Doop, by haer gheen Christelycken Doop en mach verstrecken: Daer beneffens die van haer by ons komen ende vereenighen, die Verbannen ende verwerpen sy, als die ooc mede van God verworpen ende verbannen syn: Ende als dan schouwen ende myden sy dezelve als een Godloos Mensche, jae veel meer als de quade ongoddelijke menschen in der Weerelt; Sy en willen met soodanighen [hy is dan soo Vroom ende Godtvruchtich als hy is]

noch Eten, noch Drincken, noch Koopen, noch verkoopen, hetsy Vader oft Moeder, Suster oft Broeder, Man oft Vrauwe. Ende dit VII. 11

Sluiten