Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Christus van Maria (die vleesch en bloet hadde) was gheboren want dat en was de questie noch de vraghe niet maer alleen of Christus van Maria gheen vleesch noch bloedt hadde ontfanghen.

Ende daerop geeft hy dit tot een antwoort beneffens die andere .9. Woorden, so blijckt dan hierwt, dat des mans gront en gevoelen niet en is vervalst tot enen anderen sin ende meyninghe noch dat syn Testament daerdoor niet en is veracht ofte verworpen.

Beminde Leser dit werck van den beschuldigher met syn medegenooten is soodanig datmen hem grootelijc moet verwonderen. Ja voor God op het hoogste is tebeclagen, aen merkende haer groote bittere partijschap, daerdoor // dat haer zinnen ende verstandt bl.43 schijnt berooft gheweest te zyn, ende dat alles om dese Mannen op het grouwelijkste af te schilderen.

Aenmerckt doch aendachtige Leser, sy segghen dat dese Mannen Yervalschers zyn, omdat die negen Woorden op dese plaetse uytgebleven zijn, hoewel dat nochtans daeruyt niet en kan verstaen worden, dat hij daerom in't stuck der H. Menschwerdinge Jesu Christi, een anderen Grond soude ghehat hebben, ghelijck den Beschuldigher met zyn medehulpers willen besluyten; Maer ick moet haer noch wat vraghen, en dat is dit: Off sy niet die elf Woorden en hebben gevonden, die hy tot een antwoordt gaf op dese Yraghe die hem was voor ghestelt, daervan dat hy aldus schrijft: Oock vraeghden sy of ick niet en gheloofde dat Christus Vleesch ende Bloedt van Maria ontfangen hadde-, (Hierop antwoorde hy) ick seyde met korte reden dat ick dat niet en gheloofde. En hebben sy dese elff woorden niet konnen vinden, sy staen nochtans in onsen Druck, gelijck als men in 't derde deel des Boecks zien kan, op Foli 7. in de eerste Calom, waer moeten haer Ooghen gheweest hebben, dat zy dit niet hebben konnen zien, sy schrijven nochtans in haer Voorreden, dat sy het Offerboeck op een nieu hebben overghezien, Waren dan haer Oogen gesloten doen sy quamen op dese plaetse daer dese Woorden te lesen zijn, ende waren haer Oogen geopent doen sy quamen ter plaetse daer die negen woorden uytgebleven zyn, hebben sy connen zien 'tgene dat daer niet en stont, en hebben zy dan niet connen zien 'tghene dat // daer naeckt ende bloot gestaen heeft, bl. 44 hebben sy daerop acht ghenomen, op het gene datter aen ontbrack op die plaetse, waerom oock niet op het voorgaende, daer in dat den Man opentlijc te kennen geeft, ende belijt dat hy niet en geloofde dat Christus Vleesch en Bloet van Maria hadde ontfangen. Daerom of al schoon niet alleen die negen woorden uytgelaten waeren, maer oock alle de voorgaende, te weten, daer hy seydt vii. *2

Sluiten