Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bl. 63

Franciscus van der sack ende Anthonis Welch,gedoot Anno 1562. Ghevraegt zynd vanden Moninck, of zy vande Overlandtsche kerke waren, ant woorde Franciscus Jae, dat ende waren geen Mennisten !).

bl. 64

Sulcke en dierghelijcke verscheyden zijnder meer, die ick achte niet noodich hier al te stel//len, want uyt allen desen zien wy genoechsaem hoe dat de Hoogh-duytsche Leeraeren die dat Liedthoeck vergadert hebben, niet Ghelooft, noch Gheleerut en hebben den Artikel van der Mensch werdinghe, ghelijck als by de Vlaems. ende Fries. Geleerdt ende ghedreven wordt, ende dat derhalven de Broederen die sy gheleerdt hebben, ende haer Leere met den doodt bezeghelt hebben, den Artikel vande Menschwerdinge niet en hebben verstaen, gelijck de Vlam. ende Vries, dat Ghelooven ende Leeren: Ende blijckt alsoo dat de Overlandtsche Broederen die om den Evangelium geleden hebben, ende in't Martelaers Boeck aengheteyckent staen, der vlaemscher ende vriescher meyninge vande Mensch-werdinghe, als oock in verscheyden andere poincten niet ghehadt en hebben, ende derhalven is het een groote onwaerheyt 'tghene den Beschuldiger in syne Voor-Red&H de Lieden soeckt wijs te maecken: Dat alle de Martelaeren in het Boeck begrepen, met alle haer ghestelde Artyculen, eenstcmmigh souden gheweest sijn, ende in ghelycke Forme ende ghestalte Ghelooft, Gheleerdt, ende Beleeft souden heiben, ghelyck sy het noch teyhenwoordigh beleven; Die men Mennisten noemt.

Beneffens 'tghene gheseydt is moet ick den Leser noch dit bekendt maeken, dat Jan Gerritsz die in zijn tijdt Leeraer geweest is, onder de vereenichde Ghemeente to't Dantzwijck, verklaerdt heeft teghen seecker Persoon, die noch is in het leven, dat hy op eenen // sekere tijdt van Dantzwijck ghereyst is naer Meerenlandt, ende heeft aldaer gevonden vijff Ghemeynten van die Hoghduytschen, en heeft in 't wederkeeren na Dantzwijck, met hem gebracht een van derselviger Leeraren, genaemt "Wolff Wohll, die tot Dantzwijck metter wone bleef, ende die Gemeente ooc aldaer bediende: Tis geschiet dat dieselve Leeraer op een tijdt in woorden viel met Crijn Vermolen, die eertijts een Leeraer geweest was bij de Vlaem. doch tot dier tydt hem hilde by de Vries. Ghemeente, ende also Krijn Vermolen sustineerde dat Christus sijn Vleesch niet en had ontfangen of aen genomen vande H. Maget Maria heeft hem desen Duytschen Leeraer teghen ghesproken, ende het teghendeel ghedreven. dit geschiet zynde, is den Duytschen

1) De Overlanders waren wel Doopsgezinden, maar niet eenstemmig met diegenen, die onder hunne geloofsgenooten in 't bijzonder als „Mennisten" werder aangeduid, omdat zij over menschwording en ban de latere zienswijze van Menno waren toegedaan. — „Dat waren geen Mennisten" kan moeilijk door Van der Sach (verhollandscht voor b. v. „Sacchio"), een Italiaan, 1562 te Venetië verdronken, zie Van Braght, bl. 298 vgg., gezegd zijn. Het moet van Alenson's eigen hand wezen. Men leze dus: „Jae. — Dat ende waren geen...".

Sluiten