Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uytgemeten materye naedat zy't al ghehoordt hebben, 'trechte begrijp, Zin ende Yerstandt hebben; Daerom segge ick, so en acht ick ooc niet voor mijn nutter te zijn, ende voor alle Leeraers, dan in eenen rechten, slechten, Apostelschen Grondt, de materie der Menschwerdinghe ende Vleesch Christi, der simpelen ende eenvuldighen ghemeente tot beteringhe tot Liefde tot vertroostinghe tot heylickmakinge, ende om hem in syn heylige leere ende leven na te volgen aen te wysen ende voor te dragen. Och seyt hy dat God gave dat sy alle met malcanderen alsoo gesint waren, maer ist dat yemant dieper weten ofte vragen wil ist oorbaerlijck ende sijn verstant soveel vermach so wort het voor hem oock niet verborghen, is des niet soo wort tot hem gheseyt Altiora tu ne quaesieris'). wijst aen Spr. 3. daar geseyt wort datmen niet en sal denc-//ken na het gene dat boven syn Yermoghen is. bl. 77

Ende noch seydt Menno, hoewel datter by avontuyren veel onder ons zijn, die den Heere vreesen uyt dat binnenste haerder Zielen,

ende noch noyt haer leven lanck, een Letter van de diepheyt deses Gronds als boven in grooter claerheyt verhaelt is ghehoort ofte naeghevraecht hebben, ick swijge dan bekent oft verstaen hebben,

maer sy laten haer alleen genoegen met des Vaders in Christo nevens haer 2) bewesen weldaet, etc.

Daer hoort ghy M. S. belyden ende bekennen, dat hy het Artijckel van der Menschwerdinghe Christi nimmermeer soo nauwe ende diep in sijne ghemeene vermaninghen en heeft gheleert ende noyt te voren soo diep gheleert en hadde maer recht ende slecht dat Jesus Christus was waerachtich God ende mensche een Sone Gods ende een sone des Menschen, ende datter seer weynich zijn die dese Materie recht connen begrypen ende verstaen ende acht het proffijtelick voor alle Leeraers, datse in enen rechten, slechten Apostelschen gront, dese sake den simpelen ende eenvoudigen sullen voordraghen, wenscbt van Godt dat sy alle alsoo ghesint waeren, ende dat sijn vermoeden was datter veel onder de ghemeente waren die noch noyt haer leven lanck een Letter van de diepheyt deses grondts gehoort ofte naegevraecht hebben ic swyghe seyt hy bekent ofte verstaen hebben. Iloe wel comt dit overeen met het gene dat terstondt is aenghewesen uyt Jaques Dauchi?

ende hoe recht is contrary haer da-//geljjcksche Yernianinghen bl. 78 ende Predicatien, daer in dat sy dickwils gedenken den Grond van haer 14. Artikel ende soeken dat met vele Letteren in te

1) In het origineel staat: „Altiora te ne luaesieris",

2) „Ten hunnen opzichte".

Sluiten