Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waerheyt geseyt worden dat de kinderen van haer moeders geen vleesch noch bloet ontfangen oft aennemen ende haers // Moeders F 2 bl. 83 vleesch noch bloet niet en sijn, dit en sal van het moederlycke geslachte geen sins toe gestaen noch bekent worden dat haer kinderen niet sijn en souden haer eyghen vleesch en bloet, want dat ware tegens alle reden ende natuerlijcke bescheydenheit, is dan het kindeken Jesus in maria syns moeders lichaem oock alsoo gevoet ende geneeret ende tot een bequamen wasdom opgewassen hoe mach dan oock met waerheyt geseyt worden van Menno Dat Christus geen vleesch noch bloet heeft aengenomen van Maria, so blyckt dan oock in desen dat Menno hem selven teghen spreeckt.

Ily seyt noch daerby dat Christus een vrucht des lichaems Maria is, ofte genoemt wordt, alsoo wel als een natuerlycke fruyt een vrucht sijns moeders, dat is den boom daer de vrucht wt voortcomt gheheeten ende bekant wordt.

Wie is nu soo cleyn van verstant die niet en verstaet dat Menno Symons hiermede ooc te kennen geeft dat Christus vleesch ende bloet is hergecomen wt de substantie ende natuere van de H.

Maeghet Maria, gelyck een fruyt voortcomt wt de substantie ende natuere des Booms, soo en mochte hy volghens desen syne Bekentenisse niet segghen: Dat Christus gheen vleesch noch Bloedt en heeft aenghenomen soo weynich alsmen segghen mach van een fruyt dat die niet en soude aennemen van den Boom ende de hercomste wt denselven hebben, daerwt dat den onpartidigen Leser merken en verstaen can hoe dat M. met hem selven niet wel accordeert noch overeen en comt. //

Ende als men het al wil nemen nae zijn eyghen ghelyckenisse, bl. 84 van het Zaedt dat in den Acker ghezaeyt wordt, ende op-wassende soo wel een vrucht des Ackers genaemt wordt, als een Appel een vrucht des Booms, soo sal het weynich of niet helpen, want het Zaedt inden Acker ghezaeyt zijnde versterft, volghens het woordt Joan. 12.14. Christi, ende wordt byna tot niet, nu verstorven zijnde, neemt het niet aen de vettigheydt uyt de Substantie ofte Natuyre des Ackers, welcken Acker bestaet niet alleen inde dorre Aerde, maer oock in zijn vettigheyt, daer mede dat Godt de Aerde ghezeghendt heeft. Daerom sprack Isaac in zijn Gebenendidinge over Jacob synen Soon: Godt gheve u van den Douwe des Hemels ende van de Vet- Gens.27. 28. tigheydt der Aerden, Koorens ende Wijns overvloedigheydts, dx.

Want daer door komt dat verstorven Zaet wederom met der tijdt tot zyn voorgaende forme ende ghedaente; Dit houde ick en sal van niemant gheloochent worden, alsoo en kan dan oock niet ontkent worden (volgens dese ghelijckenisse) dat het eeuwighe Woordt

Sluiten