Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over ettelycke Jaeren oock afstandt ghedaen, ende u schuldt bekendt, van weghen den generaelen Ban, die uwe voor Vaders gebruyct hadden, inden Twist tusschen Fries, ende Plaetn. die uwer vele ooc bevestigt hebben door de volgende banningen ende mydingen die daerwt voort quamen Nu desen bant hebt gy ontbonden over degene die daer noch mede gebonden waeren daervan dat ïck sommighe persoonen seer wel ghekent hebbe, dese hebben de uwe op dien tyt aengesproken ende haer verclaert dat sy haer nu hielden voor lieve broeders, ende versochten op haer dat sy nu voort aen by haer wilden comen ende broederschap met haer houden twelck sy hebben afgheslaghen ende geweygert maer sy wilden blyven daer sy waren, teweten by onse gemeynte, dese persoonen en hebt ghylieden niet ghebannen hoewel dat sy nochtans onse broederen waren ende bleven; waeruyt zijt ghy nu so vrymoedich, ende wat recht en waerheyt hebt ghy meer om de tegenwoordighe te bannen als om de voorgaende; heeftet de waerheyt mogen lyden overde voorighe persoonen waerom en mach sy dat nu bl. 98 oock niet lyden, is dan de waerheyt // veranderlijck ? O neen, die blijft al tyt eenderley daerom so moet hier wt nootsakelyck beslooten worden een van tween, datter een mishandelinge moet geschiet syn het sy int niet Bannen vande bovengedachte, of int bannen vande tegenwoordighe, ende volgens dien behoort ghy oock in desen uwe schuldt te bekennen, twelck my een groote blytschap wesen soude, maer soo verre als het met Y. L. daer toe niet en ') comt doordien dat ghy v noch inbeelt ende v selven wijs maeckt al te groote gherechticheyt ende waerheyt daer toe te hebben, so willen wy uwe verachtinghe ende versmaetheden met lytsaemheyt verdraghen, ende ondertusschen tot den Heere onsen God suchten met een bedroeft herte, over uwen blinden yver, daer door dat ghy soo vele onrechtveerdige oordeelen hebt uyt gesproken, ende hebt den Vroomen daer mede verdruct ende bezwaert, tot aenstoot ende arghernisse van vele. Och, off die woorden Christi te recht by u Math.7.1. gedacht waeren, daer hy seyt: En veroordeelt niet opdat ghy niet M , veroordeelt en wort, Ende noch op een ander plaetse seggende: a • • • faert dat gy wist wat dat is, ick wil barmhertigheyt ende niet offerande so en soudi den ontschuldigen niet verdomt hebben, maer het schijnt dat de barmhertigheyt by V. L. wordt vergeten, niet alleen over den boetveerdigen Sondaer, maer ooc over degene die (naer u opinie) eenich misverstant mochte hebben, ende ghedenckt veel meer op de Rechveerdigheydt Godts, ende leydt die soo wijt ende breet uyt, gelijck of God soo straf ware en so ongenadich,

1) In het origineel staat: „in".

Sluiten