Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote Boecken en Brieven van desen Artikel schrijven, alsmen nu doet, maer de H. gbeest die liefde ende vrede baert, en heeft sulcks haer niet gheleert, <Skc. Dit moght gy wat nadincken, met hetghene dat Leenaert noch volgende daerby doet, hierwt blijckt claerlijc dat L C. oock het stuck van der Mensehwerdinge Christi niet en heeft verstaen soo nootwendich te weesen ghelijck de Ylaemsche driven, het welcke oock can gemerckt ende verstaen worden uyt die Lvij. Artikelen die hy mede heeft onderteyckent beneffens onse andere Leeraers, de welcke eendrachtich daerin waren, dat de wetenschap van de hercomste des Vleesch Jesu Christi, niet nootwendich en was ter zalicheyt.

Soo veel nu aengaet dese Nederlantsche Gemeynten, die niet allen Fries, maer ooc Flaem. ghenaemt worden, die sullen weten dat alle deghene die desen Beschuldigher toegedaen zijn, ende hem geholpen hebben in sijn schrijven, ende datselve toestemmen, ende voor waerheyt bekennen, datse haer grootelijcks vergrijpen, overmits datse met voorbedachte raet, willens ende wetens, den eenvuldighen Leser soecken te misleyden ende abuseren: Want het is klaer en openbaer dat in dien bloedighen en scherpen tijt voor de veranderinghen '), veelen zijn Gedoot eer dat harde Bannen ende mijden opquam, want Menno heeft int jaer M.D.LY. den 13. Novemb. geschreven aen die Gemeente tot Franicker, overmits dat onder haer twist was, des Bans halven, soo dat enighe alle wercken des Yleeschs wilden gestraft hebben met den Ban, //

sonder eenige voorgaende vermaninge, 't voelc Menno verworpen bl. 130 heeft, als strijdich vvesende teghens Christi, Paulij ende lacobi vvoordt,

ende vermaendt haer dat sy haer souden wachten van wat nieus in te voeren, [aenmerckt beminde Leser, hy noemt sulex Wat Nieus tc vvesen] maer datse zijn Broederlycke Vermaninghe souden naevolghen, die hy in XXJ. Jaeren af, alsoo Gedreven ende Geleerdt hadde; trect nu XXJ. af van LY. soo en behout ghy maer XXXiiij.2)

Jaer, in welcken tijt dat M. heeft begonnen te Leeren. En hoeveel zijnder wel gestorven van dien tijt af dat Menno sulcx heeft Gheleert ende Gedreven tot Anno 1555. die zijn Leere hebben Gelooft ende aengenomen ghelijck Menno schrijft in zijn Boecxken Int 1. Blat Geintituleert: Die oorsaeke vvaerom dat kk M. S. niet af en late Ghedruck te Leeren ende te schryven &c. Daer hy is sprekende vande Ver- 3. volgers, die als bruylende ende brieschende Leewen met hare Tanden

1) De overgang van de milde tot de strenge banpraktijk, ook bij Menno zeiven Zie in het Tegen-bericht bl. 89, aanteekening 3, en Hoofdstuk Vil.

'2) Zie over dat jaar en over Menno's nauwkeurige tijdsbepalingen Doopsg. Bijdragen 1892, bl. 17—18 en 24, aant. 3.

3) Die oorsake, tcaerom dat ick M. S. niet af en late te leeren unde te schrijven.

Sluiten