Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikelen bevatten zulke nieuwigheden, dat daarmede die gemeente Gods, die Menno had beroepen, verlaten werd. Aan die artikelen gemeten, is Menno vóór 1557 geen onstraffelijk leeraer geweest, bl. 149, zoomin als de martelaars Michiel Sattler, Sicke Snijder, Hans Bret, Christiaan Rijcen vrome Christenen, bl. 153—162.

Het Weder-dopen en was noch niet volcomen inghekropen, over dieghene die naer de Ordeninge Christi Gedoopt waeren, niet bl. 137 al-//leen by de Hooghduytschen, maer oock by de Munstersche, daervan dat noch eenige goede ghedachtenisse hebben: Want Reypert Eenkens Vader, heeft met toestemmen vande Gemeynte tot Worckum, een W aterlantsche Suster aenghenomen, sonder Wederdopen, daer over dat de Gemeente tot Harlingen met haer Dienaren, als: Jan Jacobsz. en Jacob de Hinck, ontrust waeren, ende en conden dat niet wel lyden: Soo was aldaer een Broeder ghenaemt Douwe Kempesen, die seyde tot haer, ghy ziet een splinter inde Gemeente tot Workum, ende daer is een balcke inde Ghemeente tot Harlinghen, ende die en ziet ghy niet, sy vraeghden waer dat de balcke was, hy gaf haer tot antwoorde, die wil ic u wel met een vinger wysen, segghende: daer is Pieter Ottesen, die is van een Munsters Leeraer Gedoopt, ende die is zonder Wederdopen voor een Broeder aenghenomen. Binnen Alcmaer hebben noch eenighe Lieden in korte Jaren ghewoont, die getuygden dat op een sekeren tijt wel ses Persoonen Ghebannen waren, omdat sy wilden Herdoopt hebben diegene dewelcke van de Munstersche oproermackers en vervoerissche dwael Gheesten Gedoopt waren, soo heftich was doen de Gemeente het Wederdoopen tegen, die eens na de ordonnantie Christi Gedoopt waren,

Item daer is noch gheweest een vrouwe, genoemt Reyns Eydes '), die van haer vrienden tot Weytmarsum aenghesproken worden, om haer te laten doopen van desen selven Munsterschen Leeraer bl. 138 ghenaemt Douwe Schoemaecker // twelcke gheschiede, maer daernaer berou kryghende over haer ontfanghen Doopsel, bekennende sulcx ontfangen te hebben sonder Geloove, ende sonder berouw van sonden, begeerde wederom daernae Gedoopt te worden van M. S. die haer Susters Man was, maer hy heeft dat gheweyghert, segghende '• lek durf dat niet doen, daer naer versocht sy't aen Leenaert Bouwesz, alsoo zy bekende sonder Gheloove Gedoopt te zyn, so gaf hy tot antwoort sy soude haer daer naer schicken, om te verkryghen 'tghenen dat den Doop beteyekende, soo was sy ghenoech Gedoopt.

Daeruyt dat blijekt dat de Ghemeynte eertydts anders Ghelooft,

1) Reyns Eydes' vrouw? Zoo heet zjj Opera Menno Symons, 1681, bl. 434 6.

Sluiten