Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delyck geworden? Ofte ist goet ende Goddelyck ghebleven, waerom oock nu niet alsoo van andere?

Ten derden, so antwoorde ick, terwylen dat haer meeninghe is van den tydt der veranderinghe af, overmidts dat de voorgaende Gemeenten met alle die Artikelen niet eenstemmig en waren, maer hebben gedwaelt in verscheyden Banweerdige stucken, volgens haer gevoelen, so en konnen sy dan alle die Opgeofferde Martelaren [die in soodanighe (soo sy achten) verdoemelyke Artikelen ofte Leerpuncten gestaen hebben ende daerin gestorven zijn] niet houden met der waerheyt voor Vroome Ghetuyghen Jesu Christi,

naedien dat sy Verbannen ende Veroordeelen buyten haer Ghemeenschap, als die van Godt zijn afghescheyden, volgens haer 28.

Artikel, die daer Ghelooven ende Leeren, ghelijck als de voorgaende Gemeente Gelooft ende Geleert heeft, ende in die Leere Opgeoffert zijn, ofte Loghen moet in Waerheyt veranderen, 'twelck onmogelyck is. Ist niet wel een beklaeghlyke sake (beminde Leser)

dat dese Lieden u ende uws gelycken [ghy die vande veranderinghe in verscheyden Leer-puncten noyt gehoort en hebt] wetens en willens met voordachten raet soecken te abuseren ende te mis-//

leyden, op dat ghy Leughenen voor Waerheyt soudt ghelooven K5bl. 153 ende aennemen, segghende: dat die gedachte Martelaren int Boeck begrepen, alle die Artikelen souden bevestigt ende betuygt hebben met hare Doodt ende Bloedt. Ey lieve seght my doch, van wie heeft Sicke Snyder alle die Artikelen gheleert ende aenghenomen, die tot Leeuwerden met den Sweerde gherichtet worde, ontrent Anno 1533. '). Daer M. S. van hoorde met grooter verwonderinghe, doen hy noch een Priester was int Pausdom, ende oversulcks doen noch den Name van Mennisten onbekent was: Van wien segh ick noch eenmael moet hy geleert hebben dat onbarmhertich Bannen ende Ordeelen, over den Leetwesenden oft Boetveerdighen Sondaer, als oock mede dat onchristelycke Myden, soo in 't ghemeyn, als oock tusschen Man ende Vrouwe, Ouderen en Kinderen, ende andere Puncten meer, daer dese aprobeerders hart over dry ven? Van wien heeft het ooc geleert lan walen met zijn 2 medebroeders Anno 1527 2) in Waterlant op Crommenyer Dijck, ontrent 7. Jaren voor M. 8. opkomste, als oock Huyghcn lacobse. met zijn Huys-vrouwe ende twee andere tot Asersouwe, Anno 1532. die sij 3) beneffens

1) Dit moet zijn: „Anno 1531".

2) Zie over dit zoo goed als zeker onjuiste jaartal De Hoop Siiheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland enz., 1873, bl. 567, 568.

3) „Sij" is door mij ingevoegd. „Asersouwe" is Hazerswoude. Over Huyghen of Hugo Jacobs Kraen zie de Bibliographie des Martyrologesprotestants Néerlandais,

1890, II, p. 7*23, n°. 433; ook boven bl. 46, aanteekening 3.

Sluiten