Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten tweeden, sy noemen de Leeraers ten dien tijde, voorstanders der Gemeynte Jesu Christi.

Ten derden, sy noemen de Ghemeente die doen ter tijdt was, de Ghemeente Christi te wesen.

Ten vierden, sy noemen M. S. Leere (die hy doen Geleert ende Ghepredickt heeft) een Heylsame Leere, om welcks wille datter een schrickelijck Placcaet door gantsch Vrieslant, teghens hem is uytghegaen, ontrent Anno M.D.XLiij. Dit alles wort van haer bekendt ende beleden, ghelyck als ghy klaerlyck lesen keunt in haer byghevoeghde redenen.

Aenmerckt toch Beminde Leser, hoe dat dese haer selven vanghen ofte verstricken, want sy belyden hier van de gelovige op dien tijt, dat sy Godtvruchtige Christenen waren niet tegenstaende dat sy anders gelooft ende beleeft hebben als haer Artikelen melden, want II Die nu Ghelooft ende beleeft ghelyck als sy doen bl. 156 tertyt deden, die en mach by dese Aprobeerders van die 33. Artijkel, voor geen Godvruchtich Christen bestaen, noch sy en willen haer daervoor niet bekennen, ten anderen sy segghen ende belyden : dat die leeraers in dien tyt sijn geweest voorstanders van de gemeynte Christi, maer so verre als yemant van haer Broederen nu soodanige leeraers ginck hooren Predicken, daer morren ende knorren sy over, ende beschuldigen haer als die een vremde stemme ghehoort heeft, ende soo hy niet en wil aflaten en syn schuit bekennen, soo staet hy in perickel om ghebannen te worden, daerinede sy opentlyck betuyghen dat sy soodanighe Leeraers nu niet en houde als voorstaenders van de gemeente Christi, nadien dat sy oock daerby verwerpen alle haere diensten ende van nul, en gheender weerden houden: Ten 3. Zij noemen de gemeynte Die doen ter tyt was de ghemeente Jesu Christi, maer die gemeynten Die nu ter tyt also gelooven, leeren en beleven, die en moghen by haer voor gheen ghemeenten Christi verstrecken, sy en begheeren oock met soodanighe gheen Christelijcke ghemeenschap noch eenicheyt te houden; Jae indien dat eenighe van haer Broederen met sulcke gemeenten vereenigen, die doen sy in den Ban, als een die van Godt afghevallen is, ende ontseggen haer daer deur niet alleen alle Christelijcke gemeenschap, maer ooc alle weereltlicken handel, ende schouwen haer veel meer als openbaere Iloerejaghers, Dronckaerts ende Afgoden dienaers inde Weerelt. //

Ten vierden, sy noemen M. S. Leere in dien tijdt van hem ge- bl. 157

Sluiten