Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Fol. 42 b.

Der crijchsknechten wederroep die door onwetentheyt gesondicht hadden.

Crijchsknechten Christenen gheweest.

De crijchsknechten zijn bereit om Christi wille te steruen.

[Fol. 42 c.]

Het groot verlangen des ionghelincks Romani, om martelaer te steruen.

ghebruyck ende insettinge bedrogen gheweest, ende en merckten des Keysers bedroch niet, noch en saghen hare schuit ende sonde niet. De andere, hoewel sy de boosheyt ende schalcheyt Juliani sagen, ende verstonden, so en hebben sy euenwel de Heydensche Afgoderie niet gheschouwet: eensdeels om sulcken ghewins wille, eensdeels wt vreese des haestighen onuoorsienden gebots des Keysers verschrickt zijnde. Daerna ist gheschiet, dat de sommighe ) derghenen die door onwetentheyt geuallen, ende//totter dwalinghe ende sonde gebracht waren, als sy ouer tafel saten daermen eten soude, ende ghelijck haer ghewoonte was, Christum onder hen aenriepen, datter een tot hen sprack, ende seyde: Waerom roept ghy Christum aen, denwelcken ghy corts te voren versaeckt hebt, als ghy gheschencken van den Keyser ontfingt, ende den wieroock in het vyer wierpet? Iletwelcke als de Crijchsknechten hoorden, ende de sonde door onwetentheydt bedreuen bekenden, soo zijnse terstont opghestaen, ende onder de menichte des volcx gheloopen, ende hebben met grooter beweghinghe wtgheroepen, voor haren Godt ende voor allen menschen betuycht, dat sy Christenen waren: in ende by dien Name bleuen, ende dat sy sulcks door onwetentheydt ghedaen hadden. Ende dat alleenlick de handt (soo hetalsoo betaemde te spreken) Heydensch was: maer de conscientie daerin niet bedreuen en hadde. Ende als sy voor den Keyser ghecomen zijn, hebben sy het gout dat sy ontfanghen hadden, van hen wechgheworpen, ende met luyder stemmen beghoert, dat hy weder nemen soude, dat hy ghegeuen hadde, ende hen dooden. Want sy bekenden dat hen leet was, ende deden boete daervan, omdat hare rechter handt onuoorsiens ghesondicht hadde: Ende hoe dat sy ghesint waren, om Chr[i]sti wille hare gheheele lichamen, in de martelie ende ter doodt ouer te gheuen, etc. Ende voorwaer dat sy met woorden belooft hadden, hebben sy daerna metter daedt bewesen. Want als de Keyser nu hierom rasende beuolen hadde, datmense alle het hooft afhouwen soude, ende sy nu totter doot geuoert werden, ende het volc nauolghende, verwonderde ouer de cracht des geloofs in dese Crijchsknechten, so heeft de oudtste onder // hen den Hencker ghebeden, dat hy eerst den Jonghelinck Romano zijn hooft afslaen wilde, opdat hy niet versaecht ende cleynmoedich en werde, als by de andere sage dooden. Maer als dese nu op der aerden neder knielde, ende de Scherprechter het sweert wttooch, soo is daer terstont een Bode ghecomen, ende heeft met groot gheroep de doot verhindert. Doe seyde de Jonghelinck, die nu vanden doodt verlost was gheworden (metten anderen) Roinanus en is niet weerdich geweest, dat hy een Martelaer Christi genoemt worde: want sy seer vrijmoedichlick ende volstandichlick

Sluiten