Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met schriften ontboden waren, om binnen Munster te comen, ende daer thienuout wederom te ontfangen, etc. als bouen geseyt is.) Ende ooc baer eygen selfs leuen: hoe wel sy nochtans een weynich (merct dit) gedwaelt hebben, hetwelcke wy niet en behooren na te volghen, etc. Item, De oprechte ende vromen heet ic mijne susters ende broeders, ouermits sy onwetende gesondicht hebben. Maer den dobbelhertigen die God niet gesocht en hebben met puerder reyner herten, hoewel sy susters ende broeders ghenoemt waren, ende de Princen der veruoeringe (dat is, die de lieden met schriften ontboden, dewelcke daer quamen) als binnen Munster ende Amsterdam, die late ick in des Heeren handt: die weet watordeel datse weert zijn: die salse // rechten na zijnen gebenedijden wille, etc. Dus verre Menno. Hier hoept hy dat dese eenen ghenadighen God hebben, ende de Princen derseluer laet hy in des Heeren hant, etc. Maer van de Euangelische Predicanten (die hy onder de Roomsche vermengt, Lit. B. 4.) en spreect hy soo soet niet: maer seer grouwelick ende schrickelick, niet int oude, maer in zijn nieuwe Fondamentboeck, Litera D. 4. daer hy aldus seyt: Mijn goede Lesers, wy hebben uwe Predikers in haren Geest ende Leere soo wel beproeuet, dat wy met goeder conscientien wel doruen seggen, dat sy niet wt God, ende Godes woort, maer wt den putte des Afgronts, Drake ende Beeste zijn, Apoc. 9.13. etc. ende diergelijcke meer, sonder alle bescheydenheydt. Siet binnen Libr. 3. Cap. 1. ende Cap. 4. In sijn corte belijdingsboecksken ') ghedruct Anno 1544. Litera B. 5. seyt hy, datse alle vanden onreynen Gheest ende het vleesch ghedreuen worden, ende den Gheest Christi niet en hebben, etcet. Siet oock Capittel 13. deses tweeden Boeeks, ende het derde Boeck Capittel 6 ende 9. %*)

Inlassching in dat tweede Boeck, Dat xi. Cap. Van den oproer der VTederdooperen in Groeningherlant.

<| Van den oproer der VVederdooperen in Groeningherlant aenghericht, aent beghinsel des laers 1535. Van de Batenborghers ende Obbiten: Van hare Leeraers, Batenborch, ende Obbo, ofte Vbbo Philips also ghenoemt. etc. 2).

ALs nu de oproerighe wederdoopers Batenborch ende Obbo Philips, met haren aenhanck langhe te voren, met seer ootmoe-

1) Een corte ende clare Belijdinghe ende Schriftlijcke aenwijsinge, Ten eersten van der Menschwerdinge ..., aen den Heere Johan a Lasco. Anno 1544. Z. pl.

2) Zie over den inhoud van deze Inlassching: Mr. P. G. Bos, De groningsche Wederdoopersuoelingen in 1534 en 1535, in het Nederlandsch arthief voor Kerkgeschiedenis, VI (1908), bl. 1—47. Mr. Bos haalt, heb ik goed gezien Nicolai niet aan.

Menno noemt dese oproerische wederdoopers binnen Munster zyne liene broeders. Menno beueelt de Princen des oproers Gods oordeel.

[Fol. 63 d.]

Merct wat heerlicke namen dat Menno den oprechten Dienaren Christi gheeft. Apoc. 9. 2. ende 13. 2. ende 14.11. ende 19. 3.

[Fol. 76 c.]

De gheueynsde heylicheyt

Sluiten