Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer dat het volck gantschelijck verliep, soo wasser een onder hen Drewijs genoemt, dien sy Doctor Nootken noemden, dewelcke met grooter toornicheydt den Vader aengreep, die daer noch opt bedde lach, ende seyde: Ghy boeue hebt oock gheseyt, dat het ghebodt wt was: datmen niet meer bidden en soude: maer dat de tijdt der regeringe voorhanden was, etc. Ende mitsdien hem also naect int hembde van het bedde treckende, heeft hem met hulpe sommigher anderen met coorden ghebonden, ende alsoo tot aen den morgen alleen, met de vrouwe van den huyse daer laten ligghen.

Daerentusschen is de voorghenocmde Ouericheydt om dat huys gecomen, ende heeft dat rontomme beset: De Vrouwe dit siende snijdt hem de coorden af: ende hy terstondt opspringhende, ende na gheweer omsiende, grijpt een dryetande vorcke ofte gaffel in de handt: ende gelijck een verbaest ') end wtsinnich mensche, valt haer also naeckt aen, met alsulcken ghebare, dat hy oock wel ontrent veertich mannen voor hem henen dreef, ende tot door eens anderen mans huys iaechde. Ende als hy deselue also naeckt navolchde, soo wordt hy daer onuoorsiens oueruallen, aenghegrepen ende na Groeninghen ghebracht. Ende om dat dese naecte Vader, ofte Sandtmessias2) op die plaetse soo veel lieden met een gaffel voor hem gheiaecht hadde, soo warender noch langhe daer na sommighe Wederdoopers, soo verleydt ende dwaes, dat sy op dese plaetse comende, daer sulcks gheschiedt was, haer seer verblijden ende God danckten, dat sy weerdich waren op alsulcken heylighe plaetse te comen, in dewelcke (seyden sy) Godt sulcken merckelijcken wonderdaedt ende // mirakel ghedaen hadde.

Doe nu dese valsche Messias ofte Vader tot Groeninghen was, so is hy seer gepij nicht geworden om te vernemen, of oock alsulcke Rotterye van hem geschiet was, om met soodanighe boeuerye onder den schijn van Religie ende sonderlinghe heylicheydt, den lieden haer geit ende goedt af te tuyschen3), ghelijck vele meynden : hetwelck nochtans (ghelijck sy seyden) alsoo niet en was. Want hy heeft oock int midden der pijnen, bestendichlijck (alsmen seyt) ofte hardtneckichlijck by zijn voornemen blijuende, gheroepen. Slaet doot, slaet doot, Monicken ende Papen, de Ouericheydt ouer de gantsche Wereldt, ende sonderlinghe oock onse Ouericheyt etc. Ende is met alsulcken grouwelijcken gecrijt ende roepen in de gheuanckenisse ghestoruen.

Middelertijdt heefter wederom een ander oproerighe Wederdooper, ghenoemt Hans de Wantscheerder wt den Dam 4), water ende

1) Verbijsterd, razend, woest.

2) De Messias uit het dorp 'tZandt.

3) Iemand afzetten, hem iets met list afhandig maken. 4) Appingedam.

Drewijs Doctor Nootken bindt den Vader die opt bedde lach, met coorden.

De Ouerheyt beset het htiys daer de Vader in was. De Vader wert naect oneruallen ende na Groeningen ghebracht.

[Fol. 78 d.]

De Vader oft Sandtmessias werdt gepijnicht, ende sterft in degeuanckenisse.

Hans de Wantscheer-

Sluiten